TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

...

Změna názvu společnosti TDS Brno – SMS, s.r.o. na TESYDO, s.r.o.

Představujeme vám nový jednoslovný název naší společnosti
pro lepší odlišitelnost na trhu a jednodušší komunikaci
s našimi zákazníky a partnery.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
TESYDO, s.r.o.

...

Dokumentace svářečského dozoru a posuzování shody

Rozsah dokumentace závislý na typu a kategorii bezpečnosti výrobku:

 • Technické a bezpečnostní požadavky ke svařování (pájení), uvedené na výkrese v technické dokumentaci, ev. odděleně v samostatné specifikaci, včetně konkrétního značení a očíslování svarů (pájených spojů) a jejich schválení dozorem svařování (I/EWE, I/EWT)
 • Soupis specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS, (BPS) a kvalifikací svářečských (páječských) postupů WPQR (BPAR)
 • Specifikace svařovacích (WPS) postupů, ev. pájecích (BPS) postupů
 • Soupis svářečů, páječů, svářečských praktiků a operátorů, ev. seřizovačů zařízení
 • Specifikace postupů výroby výpalků, tvářených dílů nebo odlitků, tj. částí daného výrobku, ev. dodané díly dle kusovníku v technické dokumentaci
...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace výrobců
a montážních firem ve svařování

1) Kvalifikace svářečů, páječů a operátorů svařování i žíhačů, ev. termických (žárových) stříkačů (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4 a 5, ČSN EN 13 133, ČSN EN 1418, ČSN EN 17 660-1 a 2, ČSN EN 13 067, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 14 918 i ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, ev. výrobkových norem).

2) Svářečský dozor, tj. specialista, technolog, inženýr (dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

3) Svářečský kontrolor a pracovníci NDT (dle ČSN EN 970, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

...

TESYDO, s.r.o.: Znalecké posudky, technické posudky, expertizy

 • Technických materiálů pro výrobky i svarových (pájených) spojů, včetně chemické spektrální analýzy (rozboru).

 • Kovových (plastových) konstrukcí výrobků (strojních, stavebních, zdvihacích, energetických, chemických, plynových i tlakových zařízení).

 • Technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, energetických, chemických, strojních, stavebních i technologických).

 • Technické dokumentace – projekční, konstrukční, výrobní, technologické, kontrolní, zkušební, montážní, diagnostické, včetně návodu na provoz výrobku (zařízení).

 • Povrchových úprav výrobků, technických i technologických zařízení, ev. konstrukcí výrobků).

 • Výrobních technologií – svařování, pájení, slévání, tváření, tepelné zpracování i povrchové úpravy (pro strojní i stavební výrobky, zdvihací a tlaková i plynová zařízení, chemická i energetická zařízení, ev. technologická zařízení).
...

TESYDO, s.r.o.: Školení managementu firem,
technického a výrobního personálu

Na základě námi získaných akreditačních osvědčení od ČIA, o.p.s. Praha, MŠMT ČR a  autorizačních pověření CWS ANB (ATB), vám nabízíme v našem školícím a vzdělávacím centru, ev. u vás ve firmě nebo ve vámi vybraných školících a vzdělávacích centrech, následující školení a vzdělávání v těchto důležitých oblastech:

...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 2. pololetí 2010

Kurzy – zahájení vždy v 8.00 hod., výuka denní od 8.00 do 16.00 hod. Místo: TESYDO, s r.o.  -  učebna v přízemí, dveře č. 8
Semináře – zahájení vždy v 9.00 hod.,  presence 8.00 – 9.00 hod.

...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 1. pololetí 2010

Mimo uvedené kurzy a semináře je možné dohodnout  individuální akce pro firmy ve firmě
(seminář minimální počet 20 účastníků, kurzy minimální počet 6 účastníků).

...

TESYDO, s.r.o.: Provádění kvalifikací svářečů

* ČSN EN 287-1
– Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.

* ČSN EN ISO 9606-2
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.

* ČSN EN ISO 9606-3
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.

* ČSN EN ISO 9606-4
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.

* ČSN EN ISO 9606-5
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.

...

TESYDO, s.r.o.: Provádění certifikací a posuzování shody

Certifikace a posuzování shody systemů kvality

* ČSN EN ISO 9001
– Systémy managementu kvality. Požadavky.

* ČSN EN ISO 14 001
– Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

* OHSAS 18 001
– Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

...

TESYDO, s.r.o.: Nabídka školení managementu firem

Na základě námi získaných akreditačních osvědčení od ČIA, o.p.s. Praha, MŠMT ČR a autorizačních pověření CWS ANB (ATB), vám nabízíme v našem školícím a vzdělávacím centru, ev. u vás ve firmě nebo ve vámi vybraných školících a vzdělávacích centrech, následující školení a vzdělávání v těchto důležitých oblastech.

...

TESYDO, s.r.o.: Nedestruktivní zkoušení (NDT)

Nedestruktivní kontroly a NDT zkoušení se provádí ve firemních a smluvních laboratořích, auditovaných a posouzených COJ, COV a IO, za účasti inspektorů inspekčního orgánu TESYDO, s.r.o.. K laboratorním protokolům o zkouškách se vystaví inspekční zpráva, event. inspekční certifikát nebo technický, event. znalecký posudek.

Nedestruktivní zkoušení se provádí dle ČSN, EN, ISO, ASME v rámci:

 • Přejímek základních materiálů
 • Přejímek svarových, pájených i lepených spojů
 • Přejímek povrchových úprav (nátěrů, povlaků, tepelných i žárových nástřiků)
 • Přejímek tepelně zpracovaných výrobků (polotovarů)
 • Přejímek výrobků (konstrukcí a technických zařízení)
 • Expertíz, technických a znaleckých posudků a to nových i provozovaných výrobků a na nich použitých materiálů, včetně povrchových úprav
 • Inspekční činnosti na výrobcích, event. na svarových, pájených i lepených spojích, technických materiálech
...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 2. pololetí 2009

Kurzy
Do programu mohou být zařazeny operativně další potřebné nebo nutné akce plynoucí z operativních požadavků zákazníků.

...

TESYDO, s.r.o.: Specializační kurzy

Manažer jakosti procesu svařování (MJ-W), Manažer systému managementu jakosti (MSJ) ( pro systém řízení kvality a systém řízení výroby)

Evropský / mezinárodní svářečský inspektor (EWIP / IWIP) – kurz CWS ANB

Auditor jakosti procesu svařování (AJ-W), Auditor systému managementu jakosti (AMJ) ( pro systém řízení kvality a systém řízení výroby)

...

TESYDO, s.r.o.: Nabídka variant kurzů pro pracovníky nedestruktivního zkoušení svařovaných výrobků

►SVÁŘEČKÝ KONTROLOR
►Certifikovaný pracovník nedestruktivní kontroly VT, PT nebo MT

...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.