TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o. – Uznaná nezávislá organizace

Společnost TESYDO, s.r.o. se stala autorizovanou/notifikovanou uznanou nezávislou organizací k odsouhlasování kvalifikovaných pracovníků pro provádění nedestruktivních zkoušek nerozebíratelných spojů tlakových zařízení dle NV č. 26/2003 Sb. a PED 97/23/ES.

...

Seminář pro svářečské kontrolory

...

Certifikace (osvědčování) stavebních kovových konstrukcí, stavebních výrobků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR)

Na základě znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS se požaduje, aby byly stavby navrhovány prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku a aby neměly nepříznivý dopad na životní prostředí.

Toto nařízení má zohlednit právní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh vytvořený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Odstranění technických překážek v oblasti stavebnictví může být dosaženo pouze zavedením harmonizovaných technických specifikací pro účely posuzování vlastností stavebních výrobků.

Harmonizované specifikace musí zahrnovat zkoušky, výpočty a další způsoby vymezené v harmonizovaných normách a evropských dokumentech pro posuzování, týkajících se posuzování vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků.

...

Postupy výroby a montáže konstrukcí výrobků a zařízení,
včetně uvádění do provozu

Projekční dokumentace – Dokumentace musí být v souladu se Stavebním zákonem zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 350/2012 Sb., zákonem č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, Nařízení vlády (NV) ČR a EU Směrnic a nařízení Evropského parlamentu – právně technických předpisů (ES, EHS, ES, EC, NEP) ke stanoveným výrobkům k posuzování shody. Součástí dokumentace jsou projektový návrh i projektová specifikace, speciální požadavky na projekt a přehled norem i právně-technických předpisů. Projektovou dokumentaci zpracovává projektant s oprávněním od ČKAIT (zák. č. 360/1992  Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 189/2008 Sb.) dle předpisu Stavebního zákona.

...

Požadavky na výrobce, montážní firmy, bezpečné výrobky

Dle předpisu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zákona č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích, dále dle Nařízení vlády NV ČR (právně-technických předpisů), EU Směrnic a Nařízení EU Parlamentu (ES, EHS, EC, EUS, NEP), pro stavební výrobky, strojní, tlaková, plynová, dopravní, manipulační, energetická, tepelná zařízení a dále i dle harmonizovaných technických norem i výrobkových a technicky určených norem je požadováno níže uvedené. Důvodem stanovených požadavků je uvádět na trh a do provozu bezpečné výrobky s předepsanou životností a spolehlivostí a to na základě kritérií rizik zpracovaných a vydaných výrobcem (zhotovitelem) v návodu na provoz a údržbu, kontrolu i diagnostiku výrobku, ev. zařízení. To se požaduje v souladu s harmonizovanými  (výrobkovými) normami.

...

Odborná způsobilost firem a jejich kvalifikace

Odborná způsobilost firem (výrobců, montážních firem) kovových konstrukcí výrobků i technických zařízení a jejich kvalifikace je dána úrovní zavedeného, ev. certifikovaného systému managementu kvality (QMS) a úrovní systému řízení kvality výroby (CPD, CPR), ev. montáže a také úrovní zvláštních technologických procesů použitých ve výrobě a při montáži výrobků.

...

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

...

Změna názvu společnosti TDS Brno – SMS, s.r.o. na TESYDO, s.r.o.

Představujeme vám nový jednoslovný název naší společnosti
pro lepší odlišitelnost na trhu a jednodušší komunikaci
s našimi zákazníky a partnery.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
TESYDO, s.r.o.

...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace výrobců
a montážních firem ve svařování

1) Kvalifikace svářečů, páječů a operátorů svařování i žíhačů, ev. termických (žárových) stříkačů (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4 a 5, ČSN EN 13 133, ČSN EN 1418, ČSN EN 17 660-1 a 2, ČSN EN 13 067, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 14 918 i ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, ev. výrobkových norem).

2) Svářečský dozor, tj. specialista, technolog, inženýr (dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

3) Svářečský kontrolor a pracovníci NDT (dle ČSN EN 970, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

...

TESYDO, s.r.o.: Znalecké posudky, technické posudky, expertizy

 • Technických materiálů pro výrobky i svarových (pájených) spojů, včetně chemické spektrální analýzy (rozboru).

 • Kovových (plastových) konstrukcí výrobků (strojních, stavebních, zdvihacích, energetických, chemických, plynových i tlakových zařízení).

 • Technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, energetických, chemických, strojních, stavebních i technologických).

 • Technické dokumentace – projekční, konstrukční, výrobní, technologické, kontrolní, zkušební, montážní, diagnostické, včetně návodu na provoz výrobku (zařízení).

 • Povrchových úprav výrobků, technických i technologických zařízení, ev. konstrukcí výrobků).

 • Výrobních technologií – svařování, pájení, slévání, tváření, tepelné zpracování i povrchové úpravy (pro strojní i stavební výrobky, zdvihací a tlaková i plynová zařízení, chemická i energetická zařízení, ev. technologická zařízení).
...

TESYDO, s.r.o.: Provádění certifikací a posuzování shody

Certifikace a posuzování shody systemů kvality

* ČSN EN ISO 9001
– Systémy managementu kvality. Požadavky.

* ČSN EN ISO 14 001
– Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

* OHSAS 18 001
– Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

...

Celkový přehled o požadavcích na jakost při svařování se zřetelem na ČSN EN ISO 3834–1 až 6 (bývalá EN 729-1 až 4)

Tabulka – Celkový přehled kritérií, která napomáhají výběru odpovídající části EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 pro dokladování systému řízení svařování a souvisejících procesů

...

Odborná způsobilost – kvalifikace svářečských pracovníků, svářečů, páječů, žárových stříkačů, operátorů, seřizovačů

Odborná způsobilost – kvalifikace je získávána v souladu s Technickými pravidly TPA, TPB CWS ANB – České svářečské společnosti ANB (akreditovaného, autorizovaného a  notifikovaného orgánu).

Kvalifikace jsou prováděny pro svařování elektrickým obloukem (111, 121, 131, 135, 136, 137, 141, 15, 151), plamenem (311, 312, 313), odporem (21, 22, 23, 24, 25, 291), třením (42), laserem (52), elektronovým paprskem (51), pro pájení (91, 94, 972), plamenové a žárové stříkání (povlakování), navařování, tepelné řezání (81, 82, 83, 84), tepelné zpracování, předehřevy, nahřívání aj. technologie a operace (dle ČSN EN ISO 4063).

...

Odborná způsobilost výrobců konstrukcí a zařízení

Firma (výrobce), která provádí výrobu a montáž bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,,o technických požadavcích na výrobky“ a dle nařízení vlády – NV (technických předpisů) k provádění strojních, stavebních, tlakových, plynových, zdvihacích, energetických výrobků-konstrukcí a zařízení, vydaných k zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí splňovat níže uvedené požadavky dle příslušných výrobkových a technických norem i evropských směrnic ES, EHS, EC.

...

TESYDO, s.r.o.: Nedestruktivní zkoušení (NDT)

Nedestruktivní kontroly a NDT zkoušení se provádí ve firemních a smluvních laboratořích, auditovaných a posouzených COJ, COV a IO, za účasti inspektorů inspekčního orgánu TESYDO, s.r.o.. K laboratorním protokolům o zkouškách se vystaví inspekční zpráva, event. inspekční certifikát nebo technický, event. znalecký posudek.

Nedestruktivní zkoušení se provádí dle ČSN, EN, ISO, ASME v rámci:

 • Přejímek základních materiálů
 • Přejímek svarových, pájených i lepených spojů
 • Přejímek povrchových úprav (nátěrů, povlaků, tepelných i žárových nástřiků)
 • Přejímek tepelně zpracovaných výrobků (polotovarů)
 • Přejímek výrobků (konstrukcí a technických zařízení)
 • Expertíz, technických a znaleckých posudků a to nových i provozovaných výrobků a na nich použitých materiálů, včetně povrchových úprav
 • Inspekční činnosti na výrobcích, event. na svarových, pájených i lepených spojích, technických materiálech
...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.