TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Dokumentace svářečského dozoru a posuzování shody

Rozsah dokumentace závislý na typu a kategorii bezpečnosti výrobku:

 • Technické a bezpečnostní požadavky ke svařování (pájení), uvedené na výkrese v technické dokumentaci, ev. odděleně v samostatné specifikaci, včetně konkrétního značení a očíslování svarů (pájených spojů) a jejich schválení dozorem svařování (I/EWE, I/EWT)
 • Soupis specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS, (BPS) a kvalifikací svářečských (páječských) postupů WPQR (BPAR)
 • Specifikace svařovacích (WPS) postupů, ev. pájecích (BPS) postupů
 • Soupis svářečů, páječů, svářečských praktiků a operátorů, ev. seřizovačů zařízení
 • Specifikace postupů výroby výpalků, tvářených dílů nebo odlitků, tj. částí daného výrobku, ev. dodané díly dle kusovníku v technické dokumentaci
 • Specifikace postupů provádění povrchových úprav výrobků, ev. předpis v konstrukční dokumentaci
 • Soupis svářečských (pálečských) kontrolorů, ev. NDT pracovníků kontroly
 • Svařovací (pájecí) plán výrobku (zařízení), výrobní postup výrobku
 • Plán kontrol i zkoušek svarů (pájených spojů) na výrobku (zařízení) a inspekčně – technický plán výrobku
 • Plán řízení systému kvality i výroby svařovaného výrobku, včetně zabezpečení kvality
 • Plán školení svářečů, páječů, operátorů a svářečských praktiků
 • Plán pracovních zkoušek svářečů a páječů i operátorů
 • Soupis strojů a zařízení pro svařování a pájení, tepelné zpracování, ev. povrchové úpravy
 • Soupis měřidel pro zabezpečení kontroly jakosti svarů (pájených spojů) a svařovaných (pájených) výrobků
 • Soupis kontrolních a zkušebních zařízení pro svary (pájené spoje) a svařované (pájené) výrobky
 • Svářečský deník pro výrobu, opravu, montáž, ev. stavbu a stavební deník stavby
 • Příkazy ke svařování se zvýšeným nebezpečím na pracovišti
 • Protokoly o pracovních zkouškách svářečů a páječů, ev. operátorů
 • Protokoly o vizuální a rozměrové kontrole svarů (pájených spojů) i svařence (pájeného výrobku), ev. protokoly NDT o zkoušce penetrační (PT), těsnostní (LT), magnetické (MT), radiografické (RT), ultrazvukové (UZ), akustickou emisí (AE), aj., ev. o kontrole povrchové úpravy (tloušťky, přilnavosti, celistvosti,aj.)
 • Specifikace postupu tepelného zpracování svarů (svařence), ev. pájených spojů (pájeného výrobku)
 • Protokol z posouzení tepelného zpracování svarů (pájených spojů), včetně zkoušky posouzení tvrdosti svarů po tepelném zpracování, ev. posouzení jejich makrostruktury i mikrostruktury
 • Protokol o přejímce svařovaných (pájených) výrobků (zařízení)
 • Prohlášení o shodě na základě posouzení shody svařovaného (pájeného) výrobku s výrobkovou (technickou) normou, konstrukční (projekční) dokumentací, ev. NV ČR nebo EU Směrnicemi (ES, EHS, EC)
 • Návod na provoz a údržbu i kontrolu, ev. na provozní  diagnostiku celistvosti (bezpečného provozu) svařované (pájené) konstrukce výrobku (zařízení).

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: DOKUMENTACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.