TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Seminář pro svářečské kontrolory

...

Postupy výroby a montáže konstrukcí výrobků a zařízení,
včetně uvádění do provozu

Projekční dokumentace – Dokumentace musí být v souladu se Stavebním zákonem zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 350/2012 Sb., zákonem č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, Nařízení vlády (NV) ČR a EU Směrnic a nařízení Evropského parlamentu – právně technických předpisů (ES, EHS, ES, EC, NEP) ke stanoveným výrobkům k posuzování shody. Součástí dokumentace jsou projektový návrh i projektová specifikace, speciální požadavky na projekt a přehled norem i právně-technických předpisů. Projektovou dokumentaci zpracovává projektant s oprávněním od ČKAIT (zák. č. 360/1992  Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 189/2008 Sb.) dle předpisu Stavebního zákona.

...

Požadavky na výrobce, montážní firmy, bezpečné výrobky

Dle předpisu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zákona č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích, dále dle Nařízení vlády NV ČR (právně-technických předpisů), EU Směrnic a Nařízení EU Parlamentu (ES, EHS, EC, EUS, NEP), pro stavební výrobky, strojní, tlaková, plynová, dopravní, manipulační, energetická, tepelná zařízení a dále i dle harmonizovaných technických norem i výrobkových a technicky určených norem je požadováno níže uvedené. Důvodem stanovených požadavků je uvádět na trh a do provozu bezpečné výrobky s předepsanou životností a spolehlivostí a to na základě kritérií rizik zpracovaných a vydaných výrobcem (zhotovitelem) v návodu na provoz a údržbu, kontrolu i diagnostiku výrobku, ev. zařízení. To se požaduje v souladu s harmonizovanými  (výrobkovými) normami.

...

Spolupráce a součinnost svářečského dozoru (koordinátora)
s projektantem a konstruktérem

Každá projekční kancelář a konstrukční kancelář musí při své odpovědné technické činnosti spolupracovat se svářečským dozorem (koordinátorem) (E/IWT, E/IWE), s kvalifikací dle požadavku ČSN EN ISO 14 731 (v souladu s požadavky uznávaných profesních organizací EWF, IIW a IAB) a to už v době navrhování výrobků před zahájením výroby nebo montáže.

...

Kompetence svářečského dozoru (koordinátora)

Kompetence, odpovědnost, povinnosti a jmenování svářečského dozoru (koordinátora) – jsou dány požadavky norem ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 12 690, ČSN EN 1011-1 až 8, výrobkovými normami, kontraktem (obchodní smlouvou), technickými dodacími předpisy, dále příručkami a směrnicemi firem pro zajištění kvality svařovaných (pájených) výrobků.

...

Odborná způsobilost firem a jejich kvalifikace

Odborná způsobilost firem (výrobců, montážních firem) kovových konstrukcí výrobků i technických zařízení a jejich kvalifikace je dána úrovní zavedeného, ev. certifikovaného systému managementu kvality (QMS) a úrovní systému řízení kvality výroby (CPD, CPR), ev. montáže a také úrovní zvláštních technologických procesů použitých ve výrobě a při montáži výrobků.

...

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

...

TESYDO, s.r.o.: Tlaková zařízení a stavební výrobky

Společnost TESYDO, s.r.o. se stala autorizovanou (AO 263) a notifikovanou osobou (NB 2378) v rámci posuzování shody stanovených výrobků – technické požadavky na tlaková zařízení (dle NV č. 26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů i PED 97/23/EC) a v rámci posuzování shody stanovených výrobků – stavební výrobky označované CE (dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů i CPD 89/106/EHS).

...

Změna názvu společnosti TDS Brno – SMS, s.r.o. na TESYDO, s.r.o.

Představujeme vám nový jednoslovný název naší společnosti
pro lepší odlišitelnost na trhu a jednodušší komunikaci
s našimi zákazníky a partnery.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
TESYDO, s.r.o.

...

Dokumentace svářečského dozoru a posuzování shody

Rozsah dokumentace závislý na typu a kategorii bezpečnosti výrobku:

  • Technické a bezpečnostní požadavky ke svařování (pájení), uvedené na výkrese v technické dokumentaci, ev. odděleně v samostatné specifikaci, včetně konkrétního značení a očíslování svarů (pájených spojů) a jejich schválení dozorem svařování (I/EWE, I/EWT)
  • Soupis specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS, (BPS) a kvalifikací svářečských (páječských) postupů WPQR (BPAR)
  • Specifikace svařovacích (WPS) postupů, ev. pájecích (BPS) postupů
  • Soupis svářečů, páječů, svářečských praktiků a operátorů, ev. seřizovačů zařízení
  • Specifikace postupů výroby výpalků, tvářených dílů nebo odlitků, tj. částí daného výrobku, ev. dodané díly dle kusovníku v technické dokumentaci
...

Kvalifikace a oprávnění výrobce, montážní firmy pro stavební výrobky

Stavební výrobky: kovové konstrukce občanských a průmyslových staveb, mostů, tunelů, kovové výrobky pro stavby, železné výztuže do železo-betonových konstrukcí, kovové části technických zařízení budov a staveb, kovová potrubí, kovové nádrže, rozvody vody, topení i klimatizace, kovové prvky staveb a budov, aj.

...

Kvalifikace a oprávnění výrobce pro tlakové nádoby a zařízení

Tlakové nádoby a zařízení: nádrže, zásobníky, nádoby, potrubí, výměníky, kotle, sestavy tlakových zařízení, výstroj k tlakovým zařízením, láhve na technické plyny, vzdušníky, přepravitelná tlaková zařízení, aj.

...

Kvalifikace a oprávnění výrobce, montážní firmy pro strojní zařízení

Strojní výrobky: kovové konstrukce strojů a strojních zařízení, stavebně-strojních zařízení, strojně – výrobních i technologických zařízení, zvedací zařízení pro osoby a náklad, zvedáky, pily, ohýbačky, zakružovačky, vrtačky, brusky, lisy, obráběcí stroje, svařovací stroje, turbíny (vodní, parní a spalovací) aj.

...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace výrobců
a montážních firem ve svařování

1) Kvalifikace svářečů, páječů a operátorů svařování i žíhačů, ev. termických (žárových) stříkačů (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4 a 5, ČSN EN 13 133, ČSN EN 1418, ČSN EN 17 660-1 a 2, ČSN EN 13 067, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 14 918 i ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, ev. výrobkových norem).

2) Svářečský dozor, tj. specialista, technolog, inženýr (dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

3) Svářečský kontrolor a pracovníci NDT (dle ČSN EN 970, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

...

TESYDO, s.r.o.: Znalecké posudky, technické posudky, expertizy

  • Technických materiálů pro výrobky i svarových (pájených) spojů, včetně chemické spektrální analýzy (rozboru).

  • Kovových (plastových) konstrukcí výrobků (strojních, stavebních, zdvihacích, energetických, chemických, plynových i tlakových zařízení).

  • Technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, energetických, chemických, strojních, stavebních i technologických).

  • Technické dokumentace – projekční, konstrukční, výrobní, technologické, kontrolní, zkušební, montážní, diagnostické, včetně návodu na provoz výrobku (zařízení).

  • Povrchových úprav výrobků, technických i technologických zařízení, ev. konstrukcí výrobků).

  • Výrobních technologií – svařování, pájení, slévání, tváření, tepelné zpracování i povrchové úpravy (pro strojní i stavební výrobky, zdvihací a tlaková i plynová zařízení, chemická i energetická zařízení, ev. technologická zařízení).
...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.