TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Odborná způsobilost firem a jejich kvalifikace

Odborná způsobilost firem (výrobců, montážních firem) kovových konstrukcí výrobků i technických zařízení a jejich kvalifikace je dána úrovní zavedeného, ev. certifikovaného systému managementu kvality (QMS) a úrovní systému řízení kvality výroby (CPD, CPR), ev. montáže a také úrovní zvláštních technologických procesů použitých ve výrobě a při montáži výrobků.

Odborná způsobilost výrobních firem, ev. montážních firem pro oblast kovových konstrukcí výrobků, ev. technických zařízení pro stavebnictví, strojírenství, energetiku, chemii, dopravu, potravinářství, zemědělství, lesnictví, automobilní průmysl aj. je dána např. „Certifikátem způsobilosti výrobce, ev. montážní firmy“ dle výrobkových norem a technických norem pro posuzování shody bezpečných výrobků. Posuzuje se hledisko komplexní kvality provedení výrobků. Posuzování se provádí z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti výrobku v předepsané provozní době výrobku.

„Certifikát způsobilosti“ dokládá připravenost firmy k provádění konstrukcí výrobků, ev. technických zařízení, např. konstrukcí staveb občanských, průmyslových, železných výztuží a nosných konstrukcí staveb a jejich dílů, technických zařízení staveb a budov, mostů, lávek, tunelů, kovových prvků a částí staveb, rozvodů produktů, nádrží, zásobníků, klimatizačních a hasicích zařízení staveb, topenářských zařízení, spaloven, tepláren, elektráren, tlakových, plynových, zdvihacích, elektrických, dopravních, výrobních, technologických i strojních zařízení aj. výrobků. Tento certifikát požaduje např. ČSN EN 1090-2, ev. 3, ČSN 73 2603, ČSN 73 2604 aj.

„ES Certifikát systému řízení výroby (montáže)“ – např. dle požadavku ČSN EN 1090-1, NV ČR č. 190/2002 Sb., EU Směrnice 89/106/EHS ( CPD), EU Směrnice 305/2011 (CPR) aj.

„Certifikát kvality pro svařování“ – dle požadavku ČSN EN ISO 3834-2, 3 ev. 4., ČSN EN ISO 14 554, ev. ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 15 085, ČSN EN ISO 17 660, ČSN EN 1090-1, 2, ev. 3, ČSN 73 2603, ČSN 73 2604, ČSN EN 13 480, ČSN EN 13 445, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953 aj.

„Certifikát kvalifikace svařovacího (pájecího) postupu WPS, BPS protokolem WPQR, BPAR a dle ASME Code PQR“ – dle požadavku ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 613, ČSN EN ISO 15 614, aj., ev. dle předpisu ASME Code, API aj.

„Certifikát systému řízení kvality pro provádění kolejových vozidel“ – dle požadavku ČSN EN 15 085-2, aj.

„Certifikát kvality výroby“ přídavných materiálů pro svařování a příbuzné procesy“ – dle požadavku ČSN EN 12 074, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.

„Certifikát kvality provádění povrchových úprav“ – dle požadavku ČSN EN 1090-2, ev. 3, ČSN 73 2603, ČSN 73 2604, ČSN EN ISO 14 713, ČSN EN ISO 14 922 aj.

„Certifikát kvality provádění tepelného zpracování“ – dle ČSN EN ISO 17 663, ČSN EN 1090-1, 2, ev. 3,
ČSN EN 1011-1 až 8 aj.

„Certifikát managementu kvality“ – dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001, ČSN OHSAS 18 001, ČSN ISO/TS 16 949, ČSN EN ISO/IEC 17 025 aj.

„Certifikát výrobku“, „CE certifikát výrobků“– dle požadavku NV ČR, EU Směrnic ES, EC, EHS, NEP, SEP, harmonizovaných a výrobkových technických norem aj.

Certifikátem se prokazuje záruka kvality prováděné činnosti projekční, konstrukční firmy, výrobce, montážní firmy z hlediska bezpečnosti výrobků uváděných na trh a do provozu, jejich spolehlivosti a životnosti dle návodu na provoz a údržbu výrobku, technického zařízení. A to v době předepsané životnosti od výrobce a také je potvrzením kvalifikace pracovníků podílejících se na provádění bezpečných výrobků.

Výrobce, montážní firma vystavuje „Prohlášení o shodě“ výrobku, technického zařízení dle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17 050-1 a 2, zákonů a NV ČR, EU Směrnic ES, EHS, EC, SEP, NEP aj. a také technických harmonizovaných
a výrobkových norem.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.