TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Odborná způsobilost výrobců konstrukcí a zařízení

Firma (výrobce), která provádí výrobu a montáž bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,,o technických požadavcích na výrobky“ a dle nařízení vlády – NV (technických předpisů) k provádění strojních, stavebních, tlakových, plynových, zdvihacích, energetických výrobků-konstrukcí a zařízení, vydaných k zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí splňovat níže uvedené požadavky dle příslušných výrobkových a technických norem i evropských směrnic ES, EHS, EC.

 1. Kvalifikovaný svářečský a výrobní personál
 • Svářečský dozor a inspektor – přejímač (dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 14 554, ČSN EN 13 214, ČSN EN 1011-1 až 8 a TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Svářečští pracovníci (dle ČSN 05 0705), svářeči (dle ČSN 05 0705; ČSN EN 287-1; ČSN EN 9606-2,3,4,5; ČSN EN ISO 17 660-1 a 2; ČSN EN 12 732; ČSN EN 13 067; TPA 216), žároví stříkači (dle ČSN EN ISO 14 918), páječi (dle ČSN EN 13 133), operátoři i seřizovači (dle ČSN EN 1418) a dle TPA i TPB CWS ANB.
 • Svářečský kontrolor, výrobní kontrolor (dle ČSN EN 473, ČSN EN 970, ČSN EN 13 018, ČSN EN 12 799, ČSN EN ISO 9013 aj.).
 • Technolog tváření, obrábění, tepelného zpracování a povrchových úprav (dle výrobkových norem a předpisů, ČSN EN ISO 9001 aj.).
 • Výrobní personál pro obsluhu strojů a technických zařízení (dle výrobkových norem, ČSN EN ISO 9001 aj.).
 1. Zpracovaná projekční, konstrukční, výrobní, technologická, montážní, kontrolní a servisní dokumentace, včetně výpočtové zprávy (dle výrobkových norem, např. ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, ČSN  EN 1090-2, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, ČSN EN 15085, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN EN 13 480, ČSN EN 13 445, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 764, ČSN EN 286-1 až 4, ČSN EN 13 458, ČSN EN 13 530, ČSN EN 13 314, ČSN EN 13 317,  ČSN EN 12 007-1 až 4, ČSN 69 0010, ČSN 69 0015, ČSN 07 0622, ČSN EN 303-1 až 4, ČSN EN 483, ČSN EN 656, ČSN EN 442, ČSN 06 1140 aj.).

Požadují se plány kontrol a zkoušek výrobků.

 1. Zpracované postupy výrobní, technologické, montážní, kontrolní a servisní (např. dle ČSN EN 288-9, ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15 609-1 až 5, ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 612, ČSN EN ISO 15 613, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 15 620, ČSN EN 13 134, ČSN  EN 1090-2, ČSN 73 2601, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, ČSN EN 12 732, ČSN EN 15085, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, výrobkových norem aj.). Dále se požadují svařovací, kontrolní a rovnací plány, svářečské postupy ,,WPS“, protokoly ,,WPAR (WPQR)“, pájecí postupy ,,BPS“, protokoly ,,BPAR“, postupy tváření, obrábění, slévání, postupy povrchových úprav a postupy tepelného zpracování (dle ČSN P ENV 1090-1, výrobkových norem aj.).
 2. Kvalifikovaný kontrolní personál pro řízení a hodnocení jakosti výrobků (materiálů, svařenců, výkovků, výlisků, odlitků, výpalků, výrobků, …).
 • Personál pro nedestruktivní zkoušení – ,,NDT“ podle ČSN EN ISO 17 024, ČSN EN ISO 17 025, TNI CEN ISO/TR 17020, dle ČSN EN 473, ČSN EN 970, ČSN EN 13 018, ČSN EN 12 062, ČSN EN 10 256, ČSN EN 4179, ČSN EN 12 799, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN EN ISO 13 919-1 až 2, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 14 554, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, ČSN EN ISO 9001 aj., výrobkových norem a pod.. Personál vystavuje protokoly vizuální kontroly (VT), protokoly z jiných zkoušek NDT (PT, RT, UT, LT, ET), protokoly o přejímce (dle ČSN EN 10 204), protokoly ze stavební (celkové) zkoušky, protokoly z těsnostní a tlakové zkoušky aj.

Výrobce může mít dohodnutou externí spolupráci s laboratořemi a zkušebnami na základě podepsané smlouvy o provádění kontrolní činnosti.

 • Personál pro destruktivní zkoušení – ,,DT“ podle ČSN EN ISO 17 024, ČSN EN ISO 17 025, (dle ČSN EN 10 002-1, ČSN EN 10 291, ČSN EN 910, ČSN EN 1320, ČSN EN 1321, ČSN EN 10 045-1, ČSN EN 1043-1, ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN 12 797, ČSN ISO 10 447, ČSN EN 10 232, ČSN EN 233, ČSN EN 234, ČSN EN 235, ČSN EN 10 236, ČSN EN 237 aj., výrobkových norem a pod.). Výrobce může mít smluvně dohodnutou externí spolupráci s laboratořemi a zkušebnami na základě podepsané smlouvy o provádění kontrolní činnosti.
 • Personál pro řízení jakosti (manažer, auditor, představitel pro jakost, bezpečnostní technik, inspektor dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001, OHSAS 18 001, ČSN EN ISO 17021, TNI CEN ISO/TR 17020, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2 aj.)
 • Systém řízení a zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO/TS 16 949, ČSN EN ISO 17 025, ENV dle ČSN EN ISO 14 001, OHSAS 18 001, …, certifikát aj.
 • Systém řízení a zabezpečování jakosti pro zvláštní procesy dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN CR 13 576, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, ČSN EN ISO 13 919-1 až 2, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, certifikát aj.
 • ,,Průkaz způsobilosti“ – malý, velký, rozšířený (dle ČSN 73 2601 + Z2, ČSN 73 1401, ČSN  EN 1090-2, ČSN  EN 1993-1-1, ČSN  EN 1991-1-1, DIN 18 800-část 7, ČSN EN 15085, DIN 4133, výrobkových norem aj.).
 • ,,Certifikace výrobku“ (dle zák. č. 22/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů, ,,o technických požadavcích na výrobky uváděných na trh a do provozu“ a dle nařízení vlády-NV, event. evropských směrnic ES, EHS, EC, ve znění č. 22/1997 Sb., event. ve znění pozdějších předpisů, event. dohod a předpisů EU).
 • ,,Prohlášení o shodě výrobcem (dodavatelem)“ s technickými požadavky norem na bezpečné výrobky (dle TNI CEN ISO/TR 17 020, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO/IEC 17 050-1, výrobkových norem EN a EN ISO, zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády-NV, v souladu s uvedeným zákonem, evropskými směrnicemi ES, EHS, EC).
 • ,,Posouzení shody“ akreditovanou i autorizovanou (notifikovanou) osobou u vybraných výrobků k posuzování shody (dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády-NV, vydaných k tomuto zákonu a k evropským směrnicím ES, EHS, EC pro schválení bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu se značkou ,,CE“ v zemích ,,Evropské unie“ (EU).
 1. Zpracovaný, zavedený (event. certifikovaný) systém řízení jakosti, ENV a BOZP
 1. Schválené technické (konstrukční) materiály pro výrobky, s vydanými dokumenty kontroly – prohlášení o shodě, atesty, inspekční certifikáty a protokoly o přejímce (dle ČSN EN 10 204, ČSN EN 10 021, TNI CEN ISO/TR 15 608 (ČSN 05 0323), ČSN EN 10 020, ČSN EN 10 027-1 až 2, ČSN EN 10 025, ČSN EN 10 207, ČSN EN 10 155, ČSN EN 10 083-2, ČSN EN 10 113-2 až 3, ČSN EN 10 028-1 až 7, ČSN EN 13 480, ČSN EN 286-1 až 4, ČSN EN 13 445, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 764, ČSN  EN 1090 – 2, ČSN  EN 1993, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, ČSN EN 15085 aj. dle katalogů výrobců i výrobkových norem aj.).
 2. Schválené přídavné materiály pro svařování (pájení, lepení, žárové nástřiky, povrchové úpravy) s vydanými dokumenty kontroly (dle ČSN EN 10 204, ČSN 10 021, dle katalogů výrobců a výrobkových norem aj.).
 3. Vybavenost zařízením pro provádění výrobků, konstrukcí a technických zařízení -výrobní budovy, výrobní zařízení, technologická zařízení, kontrolní zařízení, zkušební zařízení aj. (dle ČSN EN 13 445, ČSN EN 13 480, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN EN 286-1 až 4, ČSN 303-1 až 4, ČSN  EN 1090-2, ČSN 73 2601 aj., dále dle nařízení vlády (evropských směrnic) vydaných k zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů aj. i k evropským dohodám a předpisům).
 4. Oprávnění k výrobě, uvádění na trh a do provozu výrobků

Náležitosti odborné způsobilosti firem a dokumentaci k výrobkům posuzuje a dozoruje Česká obchodní inspekce, Inspekce práce dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.