TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Certifikace (osvědčování) stavebních kovových konstrukcí, stavebních výrobků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR)

Na základě znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS se požaduje, aby byly stavby navrhovány prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku a aby neměly nepříznivý dopad na životní prostředí.

Toto nařízení má zohlednit právní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh vytvořený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Odstranění technických překážek v oblasti stavebnictví může být dosaženo pouze zavedením harmonizovaných technických specifikací pro účely posuzování vlastností stavebních výrobků.

Harmonizované specifikace musí zahrnovat zkoušky, výpočty a další způsoby vymezené v harmonizovaných normách a evropských dokumentech pro posuzování, týkajících se posuzování vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků.

Výrobci stavebních výrobků musí vypracovat prohlášení o vlastnostech pro stavební výrobky i na které se nevztahuje nebo plně nevztahuje harmonizovaná norma a to na základě stanovení  evropského technického posouzení, ve vtahu k základním charakteristikám dotyčného stavebního výrobku a v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi.

K prohlášení o vlastnostech výrobků by případně měly být přiloženy rovněž informace o obsahu nebezpečných látek ve stavebním výrobku s cílem zlepšit možnosti pro udržitelnou výstavbu a usnadnit rozvoj výrobků šetrných k životnímu prostředí.

Prohlášení o vlastnostech výrobku musí mít stejné číslo, jako je referenční číslo podle typu výrobku.

Pro zajištění, aby bylo prohlášení o vlastnostech přesné a spolehlivé, musí být vlastnosti stavebních výrobků posouzeny a výroba u výrobce (firmy) musí být řízena v souladu s příslušným systémem posuzování a ověřování stálosti vlastností daného stavebního výrobku.

Povinností výrobců stavebních výrobků  je připojovat k výrobkům označení CE dle rozhodnutí č. 768/2008/ES. Připojením označení CE nebo tím, že toto označení nechají ke stavebnímu výrobku připojit, dávají výrobci na vědomí, že nesou odpovědnost za shodu takového výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce musí přijmout vhodná opatření pro zabezpečení toho, aby se dostávaly na trh pouze stavební výrobky, které splňují požadavky tohoto nařízení č. 305/2011 a to s cílem zajistit vlastnosti stavebních výrobků a splnit základní požadavky pro stavby.

Stavební výrobek je výrobek (konstrukce, konstrukční díl) nebo sestava výrobků (konstrukcí, konstrukčních dílů), které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby.

Základními požadavky na stavby jsou:

 • mechanická odolnost a stabilita stavby
 • požární bezpečnost stavby
 • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 • bezpečnost a přístupnost při používání
 • ochrana proti hluku
 • úspora energie a tepla
 • udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Prohlášení o vlastnostech – vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které bylo pro něj vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení o vlastnostech. Vypracováním prohlášení o vlastnostech nese výrobce odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech – při neexistenci předpisů EU nebo vnitrostátních předpisů vyžadujících prohlášení o základních charakteristikách může výrobce při uvedení stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, na trh upustit od vypracování prohlášení o vlastnostech, kde se tyto výrobky mohou používat (tj. výrobek je vyroben jednotlivě nebo sériově na zakázku na zvláštní objednávku a je nainstalován do jedné konkrétní stavby výrobcem nebo stavební výrobek je vyroben na staveništi za účelem jeho zabudování do příslušné stavby nebo je výrobek vyroben tradičním způsobem či způsobem vhodným z hlediska zachování kulturního dědictví a neprůmyslovým postupem pro renovaci staveb oficiálně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo z důvodu zvláštní architektonické nebo historické hodnoty.

Obsah prohlášení o vlastnostech prohlášení o vlastnostech uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků a to v souladu s danými příslušnými  harmonizovanými technickými specifikacemi.

Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat zejména tyto informace:

 • odkaz na typ výrobku
 • systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností
 • referenční číslo a datum vydání harmonizované normy nebo evropské technické posouzení, které bylo použito pro posouzení každé základní charakteristiky
 • případně referenční číslo použité specifické technické dokumentace a požadavky, o nichž výrobce prohlašuje, že je výrobek splňuje
 • zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi
 • seznam základních charakteristik, jak jsou stanoveny v těchto harmonizovaných technických specifikacích
 • vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního výrobku
 • kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem, v případě potřeby na základě výpočtu ve vztahu k jeho základním charakteristikám
 • vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, které se vztahují k zamýšlenému nebo k zamýšleným použitím, kde hodlá výrobce stavební výrobek uvést na trh
 • pro základní charakteristiky uvedené na seznamu, u nichž není v prohlášení žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ (No Performance Determined)
 • bylo-li pro výrobek vydáno evropské technické posouzení, vlastnosti vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem stavebního výrobku ve vztahu ke všem základním charakteristikám obsaženým v odpovídajícím evropském technickém posouzení
 • prohlášení o vlastnostech se vypracovává podle vzoru v nařízení č. 305 /2011.

Poskytování prohlášení o vlastnostech kopie prohlášení o vlastnostech všech výrobků, které jsou dodávány na trh, se poskytne, buď v tištěné podobě  nebo elektronickými prostředky.

Pro jediného odběratele více kusů jednoho výrobku, může být k nim připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech v písemné formě nebo předáno elektronickými prostředky.

Na požádání se příjemci poskytne kopie prohlášení o vlastnostech v tištěné formě.

Prohlášení o vlastnostech se poskytuje v jazyce nebo jazycích požadovaných členským státem, v němž je výrobek dodáván na trh.

Zásady pro použití označení CE označení CE se připojí k stavebním výrobkům, pro které výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech v souladu s čl. 4 a 6 nařízení č. 305/2011. Pokud prohlášení nebylo zpracováno, nesmí být označení CE ke stavebním výrobkům připojeno.

Připojením označení CE nebo tím, že označení nechají připojit, výrobci dávají na vědomí, že nesou odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení, jakož i za soulad se všemi příslušnými požadavky stavenými tímto nařízením a jinými harmonizačními právními předpisy Unie, které stanoví jeho připojování.

Označení CE se připojí ke všem stavebním výrobkům, na něž se vztahuje harmonizovaná norma, nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení. Toto označení CE je jediným, které potvrzuje shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení ve vtahu k základním charakteristikám podle této harmonizované normy nebo evropského technického posouzení.

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE označení CE musí být viditelné, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.

Označení CE se připojí před uvedením stavebního výrobku na trh. Může být k němu připojen i piktogram nebo jakákoli jiná značka, zejména označující zvláštní riziko nebo použití.

Povinnosti výrobců – výrobci vypracují prohlášení o vlastnostech výrobku a na jeho základě vypracují technickou dokumentaci popisující všechny příslušné prvky vztahující se k danému  požadovanému systému posuzování a ověřování stálosti vlastností.

Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech po dobu deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh.

Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, které zajistí při sériové výrobě zachování vlastností uvedených v prohlášení.

Výrobci tam, kde je to považováno za vhodné vzhledem k zajištění přesnosti, spolehlivosti a stálosti vlastností stavebního výrobku uvedených v prohlášení, provádějí zkoušky vzorků stavebních výrobků uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou evidenci stížností, nevyhovujících výrobků a výrobků stažených z oběhu a informují o tom distributory.

Výrobci zajistí, aby byl na jejich výrobcích uveden typ, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci nebo zajistí v případech, kdy to velikost nebo povaha výrobku neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém ke stavebnímu výrobku.

Výrobci uvedou na stavebním výrobku, nebo není-li to možné, na obalu či dokladu přiloženém ke stavebnímu výrobku své jméno či firmu, nebo registrovanou ochrannou známku a platnou kontaktní adresu.

Výrobci při dodávání stavebního výrobku na trh zajistí, aby byly k výrobku připojeny provozní pokyny a bezpečnostní informace v jazyce určeném dotčeným členským státem.

Zplnomocnění zástupci výrobce může tohoto písemně jmenovat. Tento nemůže být pověřen zpracováním technické dokumentace. Vykonává úkoly na základě plné moci – uchovává prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních kontrolních úřadů, poskytuje příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci k prokázání shody výrobku s prohlášením o vlastnostech a jinými požadavky tohoto nařízení, spolupracují s příslušnými vnitrostátními orgány, pokud o to požádají, na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výrobky, na které se vtahuje jeho plná moc.

Povinnosti dovozců a distributorů mají tyto stanoveny v tomto nařízení. Uvádí a dodávají na trh Unie pouze stavební výrobky, které jsou v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení č. 305/2011 a Opravy tohoto nařízení v úředním věstníku Evropské unie ze dne 04.04.2011.

(Ostatní informace viz NEPR (EU) č. 305/2011 (CPR)  v Úředním věstníku Evropské unie I. 88 ze dne 04.04.2011)!

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.