TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Postupy výroby a montáže konstrukcí výrobků a zařízení,
včetně uvádění do provozu

Projekční dokumentace – Dokumentace musí být v souladu se Stavebním zákonem zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 350/2012 Sb., zákonem č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, Nařízení vlády (NV) ČR a EU Směrnic a nařízení Evropského parlamentu – právně technických předpisů (ES, EHS, ES, EC, NEP) ke stanoveným výrobkům k posuzování shody. Součástí dokumentace jsou projektový návrh i projektová specifikace, speciální požadavky na projekt a přehled norem i právně-technických předpisů. Projektovou dokumentaci zpracovává projektant s oprávněním od ČKAIT (zák. č. 360/1992  Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 189/2008 Sb.) dle předpisu Stavebního zákona.

Konstrukční a výpočtová dokumentace - Dokumentace musí být v souladu s harmonizovanou (výrobkovou) normou, ev. technicky určenou normou a souvisejícími technickými normami pro strojní výrobky a zařízení, stavební výrobky, tlaková zařízení a jejich sestavy, plynová zařízení, energetická zařízení, také pro dopravní i manipulační prostředky aj., např. pro kovové konstrukce výrobků (zařízení) dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1999-1-1, pro tlaková zařízení dle ČSN EN 13445, ČSN EN 13480, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, pro plynová zařízení dle ČSN EN 12732, ČSN EN 1775, ČSN EN 15001-1 a 2, ČSN EN 12186, ČSN EN 12327 aj. Tvoří ji výkres sestavy, výkresy podsestav a detailů, včetně rozpisu materiálů a částí na výrobku (zařízení), ev. na odděleném kusovníku k dokumentaci. Dokumentaci zpracovává projektant ve spolupráci s konstruktérem i techniky pro výpočty – specialisty.

Návody na provoz, údržbu, kontrolu a diagnostiku provozovaného výrobku – Návody musí být zpracovány pro stanovené výrobky k posuzování shody v souladu s kritérii rizik u výrobku (zařízení) zpracovaných výrobcem (zhotovitelem) výrobku (zařízení). To se požaduje v souladu s právně-technickými předpisy (NV ČR, EUS – ES, EHS, EC i NEP) a harmonizovanými (výrobkovými) normami. Návody zpracovává konstruktér s techniky – specialisty i revizními techniky, ev. s pracovníky NDT kontroly a zkoušení i svářečským dozorem.

Výrobní dokumentace – Dokumentace je tvořena výkresovou konstrukční sestavou výrobku (zařízení) a detaily částí s pozicemi a s vazbou na rozpis materiálů a částí výrobku (zařízení), ev. oddělený kusovník materiálů a částí výrobku (zařízení). V rozpisu, ev. v kusovníku je uveden název, rozměr částí, TDP norma (technický dodací předpis), rozměrová norma, úroveň dokumentu kontroly dle ČSN EN 10204 (2.1, 2.2, 3.1, 3.2) v souladu s ČSN EN 10021 a ČSN EN 10168, hmotnost části, ev. jiné. V této dokumentaci v blízkosti rohového razítka a rozpisu materiálů a částí, ev. na výkresu podsestavy nebo detailu je nutné uvádět výrobní razítko (tabulku) s uvedením harmonizované (výrobkové) normy, normy pro toleranci výrobku částí (ČSN ISO 2768-1 a 2, ČSN EN ISO 13920), předpis technologie svařování, tepelného zpracování výrobku, součinitele svarového spoje nutného pro stanovení rozsahu kontrol a zkoušek svarových spojů, stupňů jakosti svarových spojů (B, C, D dle ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 10042), předpis kontrol a zkoušek na výrobku – části, dílu (zařízení) v souladu s výrobkovou normou a dle ČSN EN ISO 17635, ČSN EN ISO 17637), požadavky na povrchovou úpravu a její kontrolu (měření tloušťky nátěru, nástřiku barvy, pozinkování, tepelného nebo termického nástřiku speciálními materiály ϻm aj.). Dokumentace musí být v souladu s výrobkovými normami a právně- technickými předpisy. Tuto zpracovává konstruktér s technologem a odborem přípravy výroby firmy, ev. se svářečským dozorem.

Technologická dokumentace – Dokumentace je tvořena celkovým rámcovým postupem výroby, průvodkou operací na výrobku, ev. postupem tváření (lisování, ohýbání), postupem svařování WPS (dle ČSN EN ISO 15609), ev.  postupem tepelného zpracování po tváření nebo svařování dle ČSN EN ISO 17663), postupem čistění (ruční kartáčem, pískováním, tryskáním, chemicky), ev. pasivací povrchu výrobku (dílu, části), postupem povrchové úpravy (nátěry, nástřiky, zinkování aj.) dle požadavku dle ČSN EN ISO 1944, ČSN EN ISO 8501, ČSN EN ISO 8504, ČSN EN ISO 1461, ČSN EN ISO 14713, výrobkové normy, kontraktu (obchodní smlouvy dle Obchodního zákoníku), objednávky zákazníka. Tuto zpracovává odbor přípravy výroby, technolog a svářečský dozor firmy.

Kontrolní a zkušební dokumentace – Dokumentace je tvořena plánem kontrol a zkoušek (PKZ) na výrobku (části, dílu), ev. zařízení. Plán obsahuje rozsah kontrol a zkoušek, např. vizuální a rozměrovou kontrolu je nutné provádět na 100 % výrobku (zařízení) a uvádí se do protokolu. Další rozsah kontrol a zkoušek je závislý na předpisu harmonizované (výrobkové) normy, předpisu v kontraktu (smlouvě) se zákazníkem, ev. v objednávce, dále dle předpisu konstrukční, ev. výrobní dílčí nebo celkové dokumentace. Rozsah kontrol a zkoušek předepisuje zpravidla konstruktér na výkrese nebo v technické výpočtové zprávě, ev. výrobní kontrola firmy dle TDP předpisu daného výrobku, který má zpracovaný pro zákazníka v souladu s požadavky norem a předpisů pro danou kategorii výrobku. Kontroly a zkoušení se provádí některou z metod dle ČSN EN ISO 17635 (VT, PT, MT, RT, UT, LT, ET, AE), ev. dle požadavku výrobkové normy tlakovou zkouškou, těsnostní hydraulickou zkouškou, funkční zkouškou aj. Výrobková norma také často předepisuje u některých výrobků provádění pracovní zkoušky k ověření materiálu a technologie při zhotovování daného výrobku  (provádění vzorků kontrolních desek, vzorků trubek, profilů k ověření celistvosti a vlastností taveb polotovarů u použitých materiálů a ev. na nich provedených svarových spojů). Tyto patří do plánu kvality provádění výrobku (zařízení). Dokumentaci předepisuje konstruktér ve spolupráci s odborem řízení kvality, svářečským dozorem (I/EWE, I/EWT dle ČSN EN ISO 14731) i technologem firmy. O kontrolách a zkouškách se zpracuje protokol o kvalitě.

Smlouva o dílo – Uzavírá se mezi dodavatelem (zhotovitelem, výrobcem) a odběratelem (objednatelem, provozovatelem) dle Obchodního zákoníku (OZ) zák. č. 513/1991 Sb. § 536 ve znění pozdějších předpisů. Ve smlouvě musí být uvedeny všechny důležité informace pro zhotovení díla, které mohou při budoucím užívání (provozu) významně ovlivnit jeho kvalitu, bezpečnost, životnost a spolehlivost. Smlouva se musí přesně odvolávat na prováděcí dokumentaci (projekční, konstrukční, výrobní, o požadované dodané kvalitě) ke zhotovení díla (výrobku, zařízení). Musí stanovit i rozsah předávací dokumentace pro objednatele (odběratele, provozovatele). Musí plně respektovat a uvádět právně-technické předpisy a harmonizované technické (výrobkové, související) normy nebo se na ně odvolávat v prováděcí dokumentaci (projekční, konstrukční, výrobní). Je nutné vždy dodržovat zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu a právně-legislativní předpisy NV ČR a EUS (ES, EHS, EC, NEP). Dílo má vady, pokud provedení díla neodpovídá výsledku (požadavkům objednatele na kvalitu, komplexnost díla) určenému (stanovenému) v uzavřené smlouvě o dílo (OZ § 560).

Postup výroby – Postup se provádí za účelem dodržení hierarchie operací a provedení všech úkonů spojených s výrobou výrobku (dílu, části) i zařízení a podléhá dílčí kontrole operací na vstupu materiálu do procesu výroby, kontrole mezioperační a kontrole na výstupu z výrobního procesu. Je zpracován v souladu s průvodkou materiálu k jeho zpracování do konečné podoby výrobku a dílčí operace jsou potvrzovány kontrolorem výroby na průvodce nebo i v postupu. Postup požaduje výrobková norma a právně-technický předpis. Patří do plánu kvality provádění výrobku (zařízení). Postup zpracovává odbor přípravy výroby firmy s technologem výroby, ev. svářečským dozorem. Postup se potvrzuje v dílčích výrobních operačních bodech osobami, které výrobní operace na výrobku (zařízení) prováděly.

Postup přípravy materiálu a čistění – Postup přípravy kvalitativně ovlivňuje dílčí i celkovou kvalitu výrobku (zařízení), jeho trvanlivost i spolehlivost v provozních podmínkách a také celkovou bezpečnost výrobku (zařízení) při jeho provozu. Má vliv na jeho častější poruchovost, odstávky a častější opravy, repase, ev. další vynucené rekonstrukce na výrobku (zařízení), rovněž pak má vliv na náročnější údržbu výrobku (zařízení). Postup vyžaduje výrobková norma a právně-technický předpis. Postup předepisuje technolog firmy, ev. svářečský dozor. Kvalita se potvrzuje v průvodce materiálu nebo v postupu výroby.

Postup dělení (střihání, řezání) materiálu – Postup je důležitý pro technologickou připravenost k dalšímu zpracování ve výrobě a k technologičnosti – proveditelnosti dalších operací na výrobku. Druh dělení materiálu je závislý požadavku přesnosti přípravy i kvality dělených (řezných) ploch dle ČSN EN ISO 9013, na kvalitě a předpisu TDP materiálu, předpisu výrobkové normy a výrobní dokumentace, provozních podmínkách namáhání výrobku a jeho očekávané trvanlivosti (životnosti), spolehlivosti a bezpečnosti výrobku (zařízení) v provozu. Postup předepisuje svářečský dozor nebo technolog firmy. O kvalitě se zpracuje protokol.

Postup tváření (ohýbání, lisování, kování, prostřihování, děrování) – Postup se stanovuje za účelem dodržení kvality materiálu výrobku pro jeho další bezproblémové technologické zpracování ve výrobě a k předcházení vzniku nepřípustných vad materiálu (vnitřních i vnějších, včetně nevhodné výsledné struktury materiálu). Postup stanovuje výrobková norma. Postup předepisuje technolog firmy, ev. svářečský dozor. O kvalitě se zpracuje protokol.

Postup svařování (pájení), lepení a spojování – Postupy svařování WPS a kvalifikace postupů WPQR (dle ČSN EN ISO 15609, ČSN EN ISO 15614 aj.) jsou pro tento zvláštní proces důležité z hlediska požadované kvality svarových spojů (jejich celistvosti a konečné struktury materiálu ve svaru a jeho tepelně-ovlivněné oblasti (TOO). Postupy stanovuje výrobková norma, kontrakt (smlouva) se zákazníkem, objednávka. Tyto předepisuje svářečský dozor (I/EWT, I/EWE).

Postupy lepení jsou rovněž důležité z hlediska kvality spojů. Předepisuje je technolog lepení (EBT, EBE),  ev. technolog firmy. O kvalitě se zpracuje protokol.

Postup tepelného zpracování – Postup je důležitý u materiálů výrobků, které po technologickém zpracování nutně vyžadují toto zpracování z důvodu snížení konečného napětí ve svarech, změny struktury materiálu výrobku (svaru a jeho TOO, výkovku, odlitku, v ohybu trubkového výrobku aj.), aby nevznikaly nepřípustné vady v materiálu výrobku po jeho technologickém zpracování a při jeho provozních podmínkách aj. Zpracování požaduje TDP materiálu i výrobková norma pro provádění výrobku. Postup předepisuje svářečský dozor nebo technolog firmy. O kvalitě se zpracuje protokol.

Postup provádění povrchových úprav – Postup je požadován výrobkovou normou, kontraktem (smlouvou) se zákazníkem, objednávkou, výrobní dokumentací. Zaručuje a ovlivňuje kvalitu povrchu výrobku v provozních podmínkách a minimální korozní úbytky tlouštěk stěn materiálu výrobku, tj. i jeho trvanlivost a životnost.  Kvalita povrchové úpravy má vliv na četnost údržby a kontroly (diagnostiky) korozního úbytku stěny výrobku. Postup předepisuje specialista, technolog pro povrchové úpravy nebo svářečský dozor. O kvalitě se zpracuje protokol.

Postup dílenské montáže – Postup zpracovává konstruktér s technologem i svářečským dozorem firmy a pracovníky pro přípravu montáže dle konstrukční dokumentace a to jako dílenskou montážní dokumentaci. O provedení montáže se zhotoví protokol.

Postup spojování konstrukčních dílců – Postup zpracovává konstruktér s technologem a svářečským dozorem. Dokumentace určuje, které díly se spojí (svařováním, šroubovými, ev. nýtovými spoji při dílenské montáži v celky (podsestavy). O provedeném spojování se zhotoví protokol.

Postup expedice výrobku (zařízení) – Postup se provádí za účelem bezpečné a spolehlivé dopravy na místo montáže, zajišťuje se nepoškozenost při dopravě a to přepravními obaly a uchycením na dopravních prostředcích i prostředky pro předcházení poškození a porušení výrobku (zařízení) v případě překládání, v rámci přepravy různými manipulačními i dopravními prostředky. Postup předepisuje a expedici zajišťuje expediční a marketingový odbor firmy. O expedici se zpracuje zpráva (protokol).

Postup montáže na místě instalace výrobku (zařízení) – Postupy zpracovává montážní odbor firmy ve spolupráci s manažerem projektu, technology a svářečským dozorem firmy i revizními techniky firmy. Dokumentace předepisuje konečnou montáž na místě instalace výrobku (zařízení), konečnou kontrolu, odzkoušení a funkčnost výrobku (zařízení). Předpis je stanoven pro validaci výrobku (zařízení) před uvedením do provozu, zkušební (náběhový) provoz i uvedení do provozu. O montáži se zpracuje závěrečná zpráva (protokol).

Postup při uvádění a zahájení provozu výrobků (zařízení) – Postup zpracovává konstruktér s montážním odborem firmy, manažerem projektu a specialisty (revizními techniky, techniky pro speciální zařízení). Postup je zpracován v technické zprávě (technickém dodacím předpisu) pro předání výrobků (zařízení). Zahájení provozu se provádí za účasti manažera projektu, montážních specialistů firmy a specialistů – techniků pro daný výrobek (zařízení). Musí se tímto zajistit soulad s platnými právně-technickými předpisy a normami v místě instalace a předpisy pro provoz výrobku (zařízení) v dané zemi. O zahájení provozu se zpracuje protokol (zpráva).

Postup předání výrobku (zařízení) zákazníkovi – Postup je stanoven v kontraktu (obchodní smlouvě), objednávce. Předávání výrobku (zařízení) probíhá za účasti obou účastněných stran – dodavatele (výrobce) a odběratele (provozovatele) výrobku (zařízení). Předání zajišťuje marketingový odbor výrobce (dodavatele) s manažerem projektu. O předání se zpracuje předávací protokol.

Předávací dokumentace – Dokumentaci obvykle tvoří konstrukční sestava výrobku (zařízení) s rozpisem nebo odděleným kusovníkem materiálu a části výrobku (zařízení), soupisy použitých  postupů při jeho zhotovování, dle kterých byl výrobek (zařízení) vyroben, protokoly o kontrolách a zkouškách na výrobku (zařízení), předávací zprávy a protokoly. Dále návod na provoz, kontrolu a údržbu i diagnostiku výrobku (zařízení) s uvedením rizik, které hrozí při jeho nesprávném používání (provozování). Zhotovitel vystavuje pro odběratele prohlášení o shodě dle právně-technického předpisu (NV ČR, ES, EHS, EC, NEP) a ČSN EN ISO/IEC 17050-1 a 2 jako důkaz, že výrobek (zařízení) je bezpečný při jeho užívání k danému účelu, a to dle návodu na provoz, údržbu, kontrolu a diagnostiku během stanovené doby jeho životnosti (provozu) zpracovaného dodavatelem (zhotovitelem, výrobcem).

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.