TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Přehled ČSN EN Eurokódů

Přehled ČSN EN Eurokódů nahrazujících od 1. 4. 2010 ČSN konfliktní s platnými Eurokódy.

...

Tepelné, vodovodní a klimatizační soustavy

Na uvádění těchto výrobků na trh v ČR, stejně jako na výrobky jiné platí ustanovení zákonů č. 22/1997 Sb. a č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb. v platném znění. Pro použití výrobků pro trvalé zabudování do staveb platí nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění č. 312/2005 Sb., pro uvedení na trh v EU pak NV č. 190/2002 Sb., ve znění č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb.

...

Technická bezpečnost výrobků

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Dále jeho užití (provoz) představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob (nacházejících se v bezpečné blízkosti) pouze minimální nebezpečí při správném užívání (provozování) výrobku, přičemž se sledují: vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení při expedici, návod na jeho montáž, uvedení do provozu, bezpečný provoz a kvalifikovanou obsluhu. Rovněž se sleduje způsob užívání (provozování) včetně vymezení prostředí užití (provozu), způsob značení výrobku, návod na údržbu, servis a likvidaci po stanovené době životnosti (provozu), event. další technické, ekologické informace poskytnuté výrobcem. Posuzuje se také vliv na další výrobky, které jsou s ním v součinnosti, způsoby předvádění výrobků a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití (provozu) výrobku. Také se posuzuje působení rizik, která jsou s jeho užíváním (provozem) spojena a také ochrana zdraví uživatele (viz zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon 262/2006 Sb. zákoník práce a Nařízení vlády (NV) ČR, event. Evropské směrnice ES, EHS, EC).

...

Průmyslové kotle a pomocná zařízení

VODOTRUBNÉ KOTLE

Technické požadavky a podmínky provozu řeší ČSN EN 12952-1 až 16. Norma stanovuje požadavky na návrh, konstrukci a výstroj kotlů pro zajištění bezpečnosti kotelních zařízení (prevence přehřátí a překročení tlaků).

ČSN EN 12952 – vodotrubné kotle s objemem (V) pro výrobu páry nebo horké vody s V > 2l, při dovoleném pracovním přetlaku p > 0,5 bar (atm.) a teplotě t >110°C a platí i pro pomocná zařízení (ostatní provozní zařízení).

Předpis zabezpečuje:

-         snížení stupně nebezpečí provozu na minimum

-         zajištění bezpečnosti proti vzniku nebezpečných stavů při uvádění do provozu.

Možné nebezpečí se uvádí v technických instrukcích a návodu na provoz ( tzv.kriteria rizik) i  v upozornění na výstroj kotle.

...

Provádění NDT kontroly a hodnocení svarů na konstrukcích

Klíčovým požadavkem současných národních i mezinárodních předpisů a norem pro navrhování a kontrolu jakosti konstrukcí a zařízení je jejich bezpečný provoz, spolehlivost a životnost.

Za bezpečný je považován výrobek bez vad nebo v míře přípustnosti vad, jejichž parametry jeho funkci, z hlediska jeho bezpečného užívání, neohrožují.

Pro zákazníka je důležité ujištění o kvalitě výrobku (svaru), kterou můžeme prokázat kontrolou provedenou na základě uznaných norem nebo předpisů, které obsahují požadavky na kritéria pro uvolnění výrobku do bezpečného užívání – to jsou platné evropské (EN) a mezinárodní (ISO) normy, především:

...

Prokazování jakosti (kvality) výrobků

Jakost výrobků je verifikována souhrnem odzkoušených předepsaných vlastností, ověřením spolehlivé funkce a bezpečnosti i predikcí životnosti daného výrobku.

Jakost každého výrobku je určena souhrnem požadavků projektové, konstrukční, technologické, výrobní, kontrolní, zkušební a provozní dokumentace, ev. servisní dokumentace.

Jakost výrobků je tedy ověřována na základě splnění základních bezpečnostně – technických požadavků na daný výrobek.

Pro každý výrobek musí být stanovena kritéria rizik, která určují bezpečnostní rámec pro spolehlivý a bezpečný provoz výrobku, uváděného na trh a do provozu dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušných nařízení vlády (NV) – technických předpisů, evropských předpisů (směrnic ES, EHS, EC, …), harmonizovaných technických norem, určených výrobkových norem (EN, EN ISO) i národních technických norem (např. ČSN, DIN, BS, AFNOR, ASME, …).

...

Svářečský dozor a inspekce

Pracovníci svářečského dozoru (svářečský inženýr – EWE, svářečský technolog – EWT a svářečský specialista – EWS) jsou odborně způsobilí (autorizovaní) pracovníci ve firmách, kteří získali tuto kvalifikaci na základě absolvování specializačního  vzdělávacího kurzu dle směrnice EWF (Evropské svářečské federace), později dle směrnice IAB (Mezinárodního autorizačního orgánu), pořádaných ATB (autorizovanými vzdělávacími – výukovými organizacemi). ATB jsou autorizovány k činnosti ANB ČR  (autorizovaným národním orgánem pro svařování). ANB ČR je zastoupen v EWF, IIW (Evropské a Mezinárodní organizaci svařování) i IAB (Mezinárodním autorizačním orgánu, sdružujícím EWF a IIW) a získal pro tuto činnost autorizační certifikáty EWF a IIW i IAB. Statut ANB ČR získala CWS ANB – Česká svářečská společnost ANB, která je zastoupena v odborných komisích EWF a IIW (IAB) a je řádným členem těchto organizací.

...

Posuzování shody ocelových konstrukcí

1. Ocelové konstrukce se zařazují do stavebních výrobků, pro které platí, pro posuzování shody nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. NV č. 312/2005 Sb. se vztahuje na vybrané stavební výrobky určené výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb.

...

Postupy svařování a pájení

Svařovací postupy WPS a pájecí postupy BPS se zhotovují, kvalifikují a dokladují u prováděných svařovaných (pájených) konstrukcí výrobků a technických zařízení, kde může dojít ke ztrátě mechanické stability konstrukce výrobku, (stavebních, strojních, tlakových, plynových, topenářských, vodohospodářských, zdvihacích, elektrických, chemických, energetických, dopravních zařízení i prostředků a jiných) a při jejich opravách i montážích.

...

Kontroly a zkoušení při provádění konstrukcí a technických zařízení

1.         Úvod

Svařované konstrukce a technická zařízení zaujímají v současných technických prostředcích klíčové postavení.,

Svařované konstrukce nebo zařízení musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou pravděpodobností porušení schopny  užívání k požadovanému účelu po celou předpokládanou dobu životnosti.

Proto základním požadavkem současných národních i mezinárodních předpisů a norem pro navrhování a kontrolu jakosti konstrukcí a technických zařízení je jejich bezpečný provoz, spolehlivost a životnost.

Za bezpečný je považován výrobek bez vad nebo v míře přípustnosti vad, jejichž parametry jeho funkci, z hlediska jeho bezpečnosti užívání, neohrožují.

Jakost konstrukce je nutno zabezpečovat již ve fázi návrhu. Veškeré konstrukce a zařízení musí být projektována a vyráběna podle návrhových a výrobkových norem platných pro příslušné druhy konstrukcí a zařízení. Podle současných norem EN pro navrhování a výrobu svařovaných konstrukcí je požadováno zajištění jakosti splněním požadavků norem ČSN EN ISO 3834 – 1 až 5.

Zákonnou odpovědnost za jakost a bezpečné užívání výrobku nese zásadně výrobce. Na trh mohou být uvedeny pouze výrobky po prokázání shody  jejich vlastností s požadavky na bezpečnost a spolehlivost. V Evropské unii jsou základní principy odpovědnosti za bezpečnost výrobku obsaženy ve Směrnici o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem a v České republice jsou zahrnuty v zákoně č. 22/1997 Sb.a navazujících Nařízení vlády.

...

Kontrola i zkoušení tlakových nádob

Kontroly a zkoušky jsou prováděny za účelem ověřování shody tlakové nádoby s technickou normou (harmonizovanou, určenou).

Kontrolní činnost zahrnuje:

 • přezkoumání konstrukčního návrhu a podpůrné technické dokumentace výrobcem
 • kontrolu dokumentace výrobku (technologická, kontrolní a zkušební)
 • kontrolu identifikovatelnosti materiálu
 • kontrolu přípravy spojů
 • kontrolu svařování
...

Činnost svářečského výrobního kontrolora

Svářečský (výrobní) kontrolor (W-K) je pracovník s odbornou kvalifikací získanou ve specializačním kurzu. Kvalifikace je požadována technickou normou, např. ČSN EN ISO 3834 -1 až 6 , ČSN EN ISO 14 554 – 1 až 2, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 473, ČSN EN 13 018, ČSN EN 970, ČSN EN 12 062, ČSN EN ISO 9013, ČSN EN 13 100-1, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN 12 799, ČSN EN 10 256, ČSN EN ISO 13 920, event. funkce a činnost kontrolora je požadována výrobkovými normami např. ČSN 73 2601, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1993 -1-1, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, ČSN EN 13 445, ČSN EN 13 480, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 303, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN EN 286 aj.

...

Odborná způsobilost výrobců konstrukcí a zařízení

Firma (výrobce), která provádí výrobu a montáž bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,,o technických požadavcích na výrobky“ a dle nařízení vlády – NV (technických předpisů) k provádění strojních, stavebních, tlakových, plynových, zdvihacích, energetických výrobků-konstrukcí a zařízení, vydaných k zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí splňovat níže uvedené požadavky dle příslušných výrobkových a technických norem i evropských směrnic ES, EHS, EC.

...

TESYDO, s.r.o.: Nedestruktivní zkoušení (NDT)

Nedestruktivní kontroly a NDT zkoušení se provádí ve firemních a smluvních laboratořích, auditovaných a posouzených COJ, COV a IO, za účasti inspektorů inspekčního orgánu TESYDO, s.r.o.. K laboratorním protokolům o zkouškách se vystaví inspekční zpráva, event. inspekční certifikát nebo technický, event. znalecký posudek.

Nedestruktivní zkoušení se provádí dle ČSN, EN, ISO, ASME v rámci:

 • Přejímek základních materiálů
 • Přejímek svarových, pájených i lepených spojů
 • Přejímek povrchových úprav (nátěrů, povlaků, tepelných i žárových nástřiků)
 • Přejímek tepelně zpracovaných výrobků (polotovarů)
 • Přejímek výrobků (konstrukcí a technických zařízení)
 • Expertíz, technických a znaleckých posudků a to nových i provozovaných výrobků a na nich použitých materiálů, včetně povrchových úprav
 • Inspekční činnosti na výrobcích, event. na svarových, pájených i lepených spojích, technických materiálech
...

Stanovení a kvalifikování postupů svařování (WPS) a pájení (BPS) kovových materiálů

Zkoušky postupu svařování ,,WPS“ i pájení „BPS“ se provádí na základě požadavku výrobkových norem, norem požadavků na jakost (systém řízení výroby i systém jakosti), požadavku kontraktu (obchodní smlouvy), nařízení vlády (NV) ČR (technických právních předpisů), evropských směrnic (Direktiv – ES, EHS, …).

Schválené (ověřené – verifikované) kvalifikované postupy WPS i BPS se používají pro všechny nosné (pevnostní) a těsnostní svarové (pájené) spoje, pro spoje staticky, dynamicky i termodynamicky, event. dilatačně namáhané, v různých pracovních prostředích provozované (tj. v korozním, radiačním, kavitačním, abrazivním, erozivním prostředí).

...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.