TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Služby / spolupráce

 • Technická, kontrolní, zkušební, posuzovatelská, certifikační a inspekční činnost při zvláštních (speciálních) technologických a technických procesech užitých ve výrobě konstrukcí a technických zařízení,  prováděná dle požadavku ČSN EN 45 011, TNI CEN ISO/TR 17 020.
 • Výzkum, inženýrská a posuzovatelská činnost v rámci strojírenské technologie, technologických procesů, event. zvláštních (speciálních) technologických procesů (svařování, tepelné zpracování, tváření, slévání, povrchové úpravy, … dle TNI CEN ISO/TR 17 020 aj. ČSN, EN ISO).
 • Posuzování studií a podkladů pro užití technických materiálů v praxi, v různých provozních podmínkách konstrukcí a technických zařízení (dle TNI CEN ISO/TR 15 608, ČSN 05 0323), pro oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).

 • Technologický a technický dozor při posuzování shody technické dokumentace a při výrobě strojírenských výrobků (technických zařízení, konstrukcí), technický dozor a technická inspekce v souladu s požadavky TNI CEN ISO/TR 17 020, pro oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství.
 • Znalecké posudky, technické posudky technických a technologických zařízení, technologických procesů, zvláštních (speciálních) technologických procesů (svařování, ..), s přihlédnutím k bezpečnostním zásadám, doplněné protokoly ze zkušeben a laboratoří pro nedestruktivní a destruktivní testování, expertízy porušených a havarovaných technických zařízení a konstrukcí (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Posuzování studií, podkladů a postupů v rámci ochrany materiálů proti korozi, úpravy povrchů materiálů, dle ČSN EN ISO 12 944-1 až 8 a ČSN EN 1090-1 (kap. 10), aj. ČSN EN a ČSN EN ISO norem, pro oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Inženýrská, technologická a posuzovatelská činnost v oblasti technologie svařování, technologičnosti konstrukcí a technických zařízení, svařitelnosti materiálů, pájení, žárových nástřiků, technologických postupů, provádění auditů, posuzování svářečských (výrobních) pracovišť (provozů), bezpečnosti svářečských provozů a dílen, svařenců, ekologie svářečských provozů (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Posuzování, kvalifikace, ev. verifikace technologických postupů svařování (pájení) „WPS“, (,,BPS“) a jejich schvalování protokolem – certifikátem „WPAR“, ,,WPQR“ (,,BPAR“) dle požadavků ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN 288–9 normy, ČSN EN ISO 15 609-1 až 5, ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 612, ČSN EN ISO 15 613, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN 14 555, ČSN EN ISO 15 620 (ČSN EN 13 134), ČSN EN ISO 17660-1 až 2 ev. schvalování ,,WPS“, ,,PQR“ (,,BPS“) protokolem ,,WPQR“, „BPAR“dle požadavků ASME CODE (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Provádění, posuzování, řízení, dozor i vyhodnocování pracovních zkoušek svářečů, páječů, operátorů, kontrolních svarových (pájených) spojů, požadovaných před zahájením výroby svařovaných konstrukcí a technických zařízení (pájených výrobků) dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4,5, ČSN EN 1418, ČSN EN 13 133, ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN 288 – 9 normy, ČSN EN ISO 15 609-1 až 5, ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 612, ČSN EN 15 613, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN 14 555, ČSN EN ISO 15 620, ČSN EN 13 134, ČSN EN ISO 17660-1 až 2,  ev. dle ASME CODE (dle ČSN EN ISO/IEC 17 024, TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Posuzování provozních řádů svařoven, event. studií pracovišť, provozních řádů technologických provozů a dílen dle legislativy ČR a NV č. 378/2001 Sb.
 • Posuzování „Lhůtníku prohlídek, kontrol, zkoušek, revizí technických zařízení, hlášení pracovních úrazů, školení v oblasti bezpečnosti práce, hygieny a zdravotní péče“ dle legislativy ČR a NV č. 378/2001 Sb.
 • Posuzování studií, podkladů, dokumentace, ev. požadavků pro NDT – nedestruktivní defektoskopickou kontrolu celistvosti technických materiálů, svarů, pájených spojů, odlitků, výkovků, výlisků, vývalků, výpalků, event. její provedení, zajištění, vyhodnocení a dokladování dle ČSN EN 12 062, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 10 042, ČSN EN 12 799, ČSN EN 12 517, ČSN EN 1289, ČSN EN 1291, ČSN EN 1712 i dle ČSN EN 970 (ISO 17 637) a ČSN EN 473 (ISO 9712) aj.; posuzování studií, dokumentace podkladů, event. požadavků pro ověřování jejich mechanických, chemických, technologických vlastností, event.  provedení, zajištění, vyhodnocení a dokladování DT – destruktivního zkoušení i kontroly dle ČSN EN 10 002-1, ČSN EN 910, ČSN EN 1320, ČSN EN 1321, ČSN EN 10 045-1, ČSN EN 1043-1 až 2, ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6507-1, ČSN ISO 10 447, ČSN EN 12 797 aj. (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Zkoušky, zaškolení, periodické přezkušování svářečů, operátorů, páječů a svářečských pracovníků, zaškolení pracovníků na speciální technologie pájení, svařování třením, laserem, elektronovým paprskem, elektrickým odporem a ultrazvukem atd.,  dle  ČSN 05 0705,  ČSN EN 287–1, ČSN EN 9606 – 2, 3, 4, 5, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 17 660-1 až 2, ČSN EN 13 133, ČSN EN 1418, ČSN EN 13 067 a TPA CWS ANB i TPB CWS ANB (dle ČSN EN ISO/IEC 17 024).
 • Školení a registrace svářečských techniků s oprávněním dle ČSN EN ISO 14 731 v rámci ČSN EN ISO 3834-1 až 6, vystavení autorizačního „Osvědčení svářečského dozoru“ a „Registračního razítka“.
 • Školení a registrace svářečských kontrolorů s oprávněním dle ČSN EN 473 (ISO 9712), ČSN EN 970 (ISO 17637), ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 12 062, ČSN EN 12 799 i výrobkových norem, vystavení autorizačního „Osvědčení svářečského kontrolora“ a „Registračního razítka“.
 • Školení a registrace svářečských inspektorů, mezinárodních svářečských konstruktérů (IWSD) a technických inspektorů s oprávněním dle TNI CEN ISO/TR 17 020, směrnice EWF, IIW, na základě požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až 6, vystavení autorizačního „Osvědčení svářečského inspektora“, ,,Osvědčení technického inspektora“ a „Registračního razítka“ i diplomu IIW/IAB svářečského konstruktéra (IWSD).
 • Školení a registrace manažerů (auditorů) managementu jakosti (kvality) a řízení výroby a ,,Bezpečnostních techniků“ s oprávněním dle ČSN EN ISO/IEC 17 024, na základě požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9 001 a ČSN EN ISO 14 001 (EMS), OHSAS 18 001, ČSN EN ISO 19 011, ČSN EN 45 011, ČSN EN ISO/IEC 17 021, TNI CEN ISO/TR 17 020, Zákoníku práce, vystavení autorizačního „Osvědčení manažera (auditora)“, ,,Osvědčení bezpečnostního technika“ a „Registračního razítka“.
 • Posuzování studií, ev. požadavků bezpečnostně technických předpisů pro projekční, konstrukční, výrobní a technologické, montážní, kontrolní a servisní činnosti, konzultace, poradenství (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Posuzování přehledů a zásad technických předpisů i pravidel pro projektování, konstrukci, výrobu, provoz, údržbu, revize i zkoušky konstrukcí i technických zařízení, s přihlédnutím k bezpečnosti jejich provozu, zpracování studie, event. návrhu zásad bezpečnosti práce a pracovních podmínek na pracovištích strojírenských, energetických, chemických, stavebních provozů, konzultace, poradenství (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Posuzování studií, event. návrhů postupů tepelného zpracování (TZ) technických materiálů dle zásad ČSN 05 0211, EN, ISO, ASME, výrobkových norem, zpracování technologických postupů TZ  pro svařované, tvářené a odlévané výrobky, studie, podklady a postupy v rámci technologie tváření a slévání materiálů i povrchových úprav (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
 • Posuzování studií, event. podkladů k zavedení systému řízení výroby a zabezpečování jakosti (certifikaci) pro výrobní procesy, pro certifikaci výrobků a certifikaci personálu v oblasti svařování i jiných speciálních (zvláštních) technologických (výrobních) procesů. Posuzování dokladů systému řízení a zabezpečování jakosti při svařování (pájení) dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6 a ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, event. pro jiné výrobní (technologické) procesy (řezání, tváření, slévání, obrábění, povrchové úpravy) dle TNI CEN ISO/TR 17 020.
 • Provádění auditů a osvědčování – vystavení „Certifikátu jakosti při svařování (pájení) dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6“ dle požadavku ČSN EN ISO 3834-1, čl. 1 na základě provedených auditů potřebných k prohlášení o shodě dodavatelem dle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17 050-1 (dle ČSN EN 45 011).
 • Vystavování a potvrzování dokumentů kontroly (atestů) technických materiálů dle ČSN EN 10 204, ČSN EN 10 021, TNI CEN ISO/TR 17 020.
 • Posuzování a schvalování technické, projekční, konstrukční, výrobní, technologické a kontrolní, zkušební, montážní, servisní i provozní dokumentace výrobků (konstrukcí, technických zařízení, …) dle TNI CEN ISO/TR 17 020, … .
 • Osvědčování výrobců konstrukcí a technických zařízení na základě auditů a zavádění systému  řízení  a  zabezpečování  jakosti  k  prohlášení  shody  dodavatelem  dle ČSN EN ISO/IEC 17 050-1 vystavování Průkazů způsobilosti k provádění kovových konstrukcí dle ČSN 73 2601+Z2 (ČSN EN 1090-2, ČSN  EN 1993-1-1, ČSN EN ISO 17 660-1 až 2, DIN 18 800, ČSN EN 15 085, DIN 4133, ASME, …) dle TNI CEN ISO/TR 17 020.
 • Činnost třetí nezávislé strany mezi výrobcem a odběratelem (provozovatelem) výrobků (konstrukcí a technických zařízení) – technická inspekce a přejímky dle TNI CEN ISO/TR 17 020.
 • Přednášková, vzdělávací činnost a školící činnost technických pracovníků firem a pracovníků speciálních (zvláštních) technologických procesů, řízení kvality i výroby, pracovníků NDT a DT kontroly dle ČSN EN 970 a ČSN EN 473, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9 001, ČSN EN ISO 14 001, OHSAS 18 001, ČSN EN ISO 19 011, ČSN EN ISO/IEC 17 021, ČSN EN 45 011, ČSN EN ISO/IEC 17 024, ČSN EN ISO/IEC 17 025, TNI CEN ISO/TR 17 020, projektantů, konstruktérů, inspektorů, pracovníků marketingu, technologů aj.
 • Posuzování podkladů pro příručky zabezpečování a řízení systému managementu jakosti (kvality a řízení výroby) firem, pro zavádění systému řízení jakosti a výroby, provádění auditů dle ČSN EN ISO 9 001, ČSN EN ISO/IEC 17 021, ČSN EN ISO 14 001, OHSAS 18 001, ČSN EN ISO 19 011, ČSN EN ISO/IEC 17 024, ČSN EN ISO/IEC 17 025, TNI CEN ISO/TR 17 020, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, event. ČSN EN ISO 14 922, ČSN EN ISO 14 554, kontrolní činnost a školení, včetně zajištění certifikace.
 • Tvorba online a offline prezentací firem, organizací a společností (bannery, weby, letáky, plakáty, spoty).

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE KONZULTACE ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.