TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Spolupráce a součinnost svářečského dozoru (koordinátora)
s projektantem a konstruktérem

Každá projekční kancelář a konstrukční kancelář musí při své odpovědné technické činnosti spolupracovat se svářečským dozorem (koordinátorem) (E/IWT, E/IWE), s kvalifikací dle požadavku ČSN EN ISO 14 731 (v souladu s požadavky uznávaných profesních organizací EWF, IIW a IAB) a to už v době navrhování výrobků před zahájením výroby nebo montáže.

Požadavky na zvláštní procesy výroby sjednocuje, schvaluje shodu a potvrzuje svářečský dozor (koordinátor), kterého musí jmenovat každá firma dle požadavku ČSN EN ISO 14 731, která se zabývá procesem svařování a zvláštními procesy výroby v oblasti projekce, konstrukce, navrhování, výroby a montáže.

Dokumentace svářečského dozoru (koordinátora): Předpis TDP (technický dodací předpis) svařování a zvláštních technologických procesů, svařovací a kontrolní plány, inspekční plány, plány kvality svařování a zvláštních procesů, postupy svařování WPS a pájení BPS, certifikáty (protokoly) kvalifikace svařování WPQR a pájení BPAR a jejich soupis, soupis kvalifikací svářečů, plán školení pracovních zkoušek, soupis měřidel a zařízení pro kontrolu a zkoušení svarů, soupis svářečských kontrolorů, postupy výroby, postupy dělení materiálů, postupy tváření, postupy tepelného zpracování, postupy povrchových úprav, svářečský deník, rozsah svářečské kontroly NDT a DT i protokoly ze zkoušek, protokol o přejímce, soupis svařovacích zdrojů a zařízení, soupis možných kooperací svařenců, příkazy ke svařování a zastavení svářečské výroby i montáže při porušení zásad a technologické kázně, aj.

Svářečský dozor (koordinátor) má v těchto výše uvedených společnostech (firmách) nezastupitelné místo.

Tato kvalifikace získaná absolvováním speciálního kurzu v ATB CWS ANB, v rámci požadavků organizací EWF, IIW a IAB a uznatelnosti této kvalifikace v Evropě i v neevropských zemích, je speciální odborností, kterou nelze opomíjet při výše uvedených odborných činnostech firem. Svářečský dozor (koordinátor) má stanovené úkoly a odpovědnosti vzhledem ke kvalitě dle požadavku ČSN EN ISO 14 731, stanovené výrobcem, smlouvou (kontraktem) nebo výrobkovou, ev. jinou související technickou normou. Podílí se na plánování i provádění výroby a montáže, provádí dozor a inspekci.

Požadavky na svářečský dozor jsou předepsány ve výrobkových normách a technicky určených normách, které citují v souvisejících normách technické normy ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 14 554, ČSN EN ISO 14 922, ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 12 690, ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15 609-1 až 5, ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 612, ČSN EN ISO 15 613, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN ISO 17 660-1 až 2, ČSN EN 13 134, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 15 620, ČSN EN ISO 11 970, ČSN EN 288-9 aj.

Přehled příkladů výrobkových norem, které citují výše uvedené normy zohledňující svářečský dozor (koordinátora) je následující: ČSN EN 1090-1 a ž 3, ČSN 73 2603, ČSN 73 2604, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN EN 13 480, ČSN EN 13 445, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 15085 aj.

Komplexní činnost a úkoly svářečského dozoru: tyto vyplývají z norem ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-1 a 6, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, ČSN EN ISO 14 922, ČSN EN ISO 12 690, ČSN EN 1011-1 až 8, citovaných ve výrobkových (technických) normách, k nimž patří zejména:

 • Vyjadřovat se k návrhu znění obchodní smlouvy (kontraktu) a k technické dokumentaci.
 • Určovat vhodnost subdodavatelů z hlediska jejich odborné připravenosti i způsobilosti personálu a aktuální úrovně vybavenosti výrobním a kontrolním zařízením.
 • Stanovovat vhodnost svařovacích zařízení, polohovadel a přípravků k výrobě a dohlížet na jejich funkčnost, bezpečnost a spolehlivost.
 • Zpracovávat technologické postupy svařování WPS, pájení BPS i pro rovnání svařenců, instrukce, směrnice, plány řízení kvality a výroby ve vztahu ke svařování, pájení a rovnání i plány kontrol a zkoušek, protokoly o dozoru nad komplexním zabezpečením kvality při svařování (pájení) i souvisejících procesech a rovněž inspekční zprávy. Podílet se na zpracování komplexních výrobních postupů. Taktéž vést průkazný „Svářečský deník“ k dokladování svářečské výroby. Vše v souladu s technickými (výrobkovými) normami.
 • Podílet se na ověřovacích zkouškách specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS (BPS) a na jejich schválení protokolem WPQR, BPAR, při jejich řízení, provádění a schvalování zkušební organizací (dozorčí, inspekční organizací dle ČSN EN ISO 15 607).
 • Organizovat a provádět vzdělávání, školení a přezkušování svářečů, páječů, svářečských operátorů a seřizovačů i svářečských pracovníků, udržovat doklady jejich odborné způsobilosti (osvědčení) v aktuálně platném stavu, v závislosti na rozsahu jejich oprávněné pracovní činnosti.
 • Řídit a koordinovat činnost svářečských kontrolorů, svářečů, páječů, svářečských operátorů (seřizovačů) a svářečských pracovníků.
 • Povolovat, řídit a koordinovat, zastavit činnost při svařování v mateřské firmě, kooperujících firmách, na stavbě i na montáži.
 • Zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů pořádaných zkušební, dozorčí a inspekční organizací, udržovat si aktuální stav znalostí a informací, zejména o technických normách, předpisech, o bezpečnostních, technických a právních požadavcích na svařované výrobky (svařované konstrukce a technická zařízení) i o souvisejících výrobních, technologických a kontrolních procesech.
 • Schvalovat (stanovovat) technologičnost provedení konstrukční (projekční) dokumentace svařovaných výrobků (konstrukcí, zařízení) ve spolupráci s konstruktérem (projektantem). Podepisovat výkresovou (konstrukční) dokumentaci svařenců k provádění (uvolnění) do výroby a označit tuto razítkem svářečského dozoru.
 • Schvalovat, event. navrhovat ve spolupráci s oprávněným technikem (technologem) pro tepelné zpracování vhodnost používaných procesů tepelného zpracování na svařovaných výrobcích, předepsaných ve výrobní (montážní) dokumentaci.
 • Ověřovat při přejímce kvalitu dodaných základních, přídavných a pomocných materiálů ke svařování ve výrobě a předepisovat systém jejich skladování i vydávání do výrobního procesu.
 • Spolupracovat s pracovníky kontroly (ověřování kvality) na předpisech kontroly a stanovení kontrolních postupů i metod efektivního zkoušení svarových spojů, v souladu s výrobkovou normou, harmonizovanou normou, event. jinými technickými předpisy pro zabezpečení požadované jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti svařovaných výrobků.
 • Provádět přejímky (inspekční činnost) svařovaných konstrukcí, zařízení, výrobků dle ČSN EN ISO/IEC 17 020 (inspekci typu B, C), ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN 1011-1 až 8, dle ČSN EN 10 204 – tab. 1 potvrzování dokumentů kontroly 3.1 a 3.2 a dle ČSN EN 1090-1,2 a 3, aj. výrobkových norem.
 • Shromažďovat i zodpovídat za komplexní dokumentaci o svařování a souvisejících procesech z výroby konstrukcí, technických zařízení (výrobků) a zabezpečovat její archivaci po dobu 10 let dle zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb. i zák. č. 155/2010 Sb., o bezpečných výrobcích, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.