TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technické požadavky na projekční a konstrukční dokumentaci

Projektová specifikace – dokumenty zahrnující technické údaje a podmínky pro projekt, které obsahují požadavky a technické údaje, potřebné pro doplnění a vymezení technických pravidel. Obsahuje stanovení postupů pro provádění změn této specifikace. Stanovuje plán jakosti pro provádění výrobků.

Dílčí části projektové specifikace: Stručný popis díla (výrobku), výpočet (stability, pevnosti, bezpečnosti, životnosti), vyjasnění podmínek montáže, základní návrh díla (výrobku), inženýrská specifikace (prováděcí, výrobní, technologická, kontrolní dokumentace), návrh spojů (svarových, šroubových, klínových, …) a jejich umístění, detailní prováděcí výkresy a ukončení specifikací (montáže, sestavení, …).

Technický projekt – záměr a dokumentace pro realizaci díla (stavby, zařízení, konstrukce, ..)

Prováděcí projekt – popis všech činností a soubor potřebné dokumentace pro praktickou kompletaci výrobku (stavby, zařízení, konstrukce, …)

Stavba – vše co je zkonstruováno nebo vyplývá z konstrukčních činností (pozemní stavby, inženýrské stavby). Týká se kompletní konstrukce, která zahrnuje nosné i nenosné prvky výrobku (zařízení, konstrukce, …).

Je to souhrn stavebních prací, strojů a zařízení včetně montáží, nářadí a inventáře investičního charakteru, prováděný na souvislém místě a v souvislém čase, buď jako novostavba nebo přestavbou základních prostředků (rekonstrukce, rozšíření, modernizace).

Soubor staveb – je několik vzájemně souvisejících staveb při rozsáhlé a dlouhodobé investiční výstavbě.

Provozní soubor nebo dílčí provozní soubor – souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a předmětů investičního charakteru, který zajišťuje dílčí technologický proces a je uváděn do provozu v nepřetržitém čase.

Stavební objekt – prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby.

Zařízení staveniště – objekty a zařízení, které v době provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům (technické kanceláře, dílny, šatny, sociální zařízení, …).

Účastníci výstavby – stavebník, projektant a dodavatel (zhotovitel).

Stavebník – organizace, která buď pro sebe nebo pro budoucího uživatele stavbu připravuje a zajišťuje.

Projektant – je organizace oprávněná k projektové činnosti podle platných předpisů a dodání projektové dokumentace celé stavby alespoň v rozsahu úvodního projektu, včetně autorského dozoru.

Bezpečnostní plán – dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na stavbě, konstrukci, zařízení. Jsou to detailní pracovní instrukce.

Dodavatel – osoba nebo organizace (firma) provádějící stavbu, výrobu, event. zprostředkovatel mezi výrobcem a uživatelem.

Vyšší dodavatel (zhotovitel) stavby – organizace, která dodává stavebníkovi projektovou dokumentaci a předá celou stavbu.

Dodavatel stavební části – organizace, která dodává stavebníkovi projektovou dokumentaci stavební části, vlastní stavbu včetně netechnologických strojů a zařízení.

Dodavatel technologické části – organizace, která dodává stavebníkovi projektovou dokumentaci technologické části a kompletní technologická zařízení, včetně pomocných provozů, energetických zdrojů.

Přímý dodavatel technologické části – určuje se v případě, kdy nebyl určen dodavatel technologické části. Dodává stavebníkovi kompletní projektovou dokumentaci, technologické stroje a zařízení, včetně montáže v rozsahu alespoň jednoho provozního souboru.

Technologický projekt – základ projektové dokumentace, jejím výchozím podkladem pro činnost projektantů – specialistů pro rozvody energií pro technologické účely, osvětlení, větrání a telekomunikační sítě. S těmito specialisty spolupracuje technolog – projektant jako navrhovatel koncepce výrobního pochodu. Technologický projekt jako technologická část úvodního a prováděcího projektu je výchozím podkladem a nedílnou součástí každé projektové dokumentace.

Výrobní technická dokumentace – soubor dokumentů potřebných pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení, …), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci.

Konstrukční dokumentace – soubor dokumentů obsahující výrobní výkresy, výkazy materiálů, technické přejímací podmínky, apod.

Technologická dokumentace – soubor dokumentů obsahující technologické předpisy výroby, výkresy přípravků, apod.

Montážní dokumentace – soubor dokumentů potřebných pro montáž výrobku (sestavy) nebo jeho dílů (podsestav).

Technologický postup výroby – dokument stanovující technologickou posloupnost provádění všech operací ve fázích zhotovování dílců podsestav a sestav výrobku (konstrukce, zařízení, …).

Technologický předpis – soubor technologických postupů, metod a úkonů pro zhotovení nebo montáž výrobku (konstrukce, zařízení, …).

Technologický postup montáže – dokument stanovící podrobný montážní postup výrobku (konstrukce, zařízení, stavby, …).

Předávací dokumentace – dostatečná dokumentace shromážděná při prováděcích pracích na  stavbě, výrobku (zařízení, konstrukci, …), která respektuje skutečný stav zhotoveného díla a tato prokazuje, že je dílo provedeno v souladu s projektovou specifikací. Dokumentace obsahuje osvědčení o jakosti použitých materiálů nebo prohlášení dodavatele o shodě, použité úlevy při realizaci díla, včetně jejich odsouhlasení projektantem (konstruktérem), výkresy skutečného provedení nebo dostatečné údaje, které je třeba vzít v úvahu pro přípravu (úpravu) výkresů skutečného provedení, protokoly o kontrole požadované komplexní jakosti díla (stavby, výrobku).

Požadavky:

 • výrobková norma – technické požadavky (Zákon č. 22/1997 Sb., novelizace zák. č. 71/2000 Sb. + Nařízení vlády), zák. č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 1090-1, 2, 4, ČSN EN 12 952-1, ČSN EN 12 953-1, ČSN EN 13 445-1, ČSN EN 13 480-1, ČSN 690010-1-1, ČSN 732601+Z1, Z2, Z3, Oprava, …)
 • způsob přezkoušení konstrukčních podkladů (ČSN EN ISO/IEC 17 020, ČSN EN 61 355 )
 • osvědčení o schválení konstrukčních podkladů (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN PENV 1090-1, ČSN EN 12952-1, 6, ČSN EN 12953-1, 5, ČSN EN13445-1, ČSN EN 13480-1, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis základních přídavných a pomocných materiálů, typy atestů, způsob přejímky (ČSN EN 499, ČSN EN ISO 544, ČSN EN 1090-1, 6, ČSN EN 1668, ČSN 05 0323 (CR ISO 15 608), ČSN EN 10204 +ZA1, ČSN EN 12952-2, ČSN EN 12953-2, ČSN EN 13445-2, ČSN EN 13480-2 aj.)
 • předpis způsobu přejímky podsestav a sestav zařízení, konstrukcí (ČSN EN 10204 + ZA1,  ČSN EN 12952-6,  ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN EN 13480-5, ČSN EN ISO/IEC 17 020 aj.)
 • technické přejímací podmínky (ČSN EN 1090-1 až 6, ČSN EN 10204 + ZA1, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN EN 13480-5, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis požadavků na technologické svařovací postupy WPS (ČSN EN 288-9; ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN EN 13480-4, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 až 5, ČSN EN ISO 15614-1 až 13 aj.)
 • certifikát (schválení) svařovacích postupů WPS (BPS) protokolem WPQR (BPAR) (ČSN EN 288-9, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN 13 133, ČSN EN ISO 3834-1 až 6 aj.)
 • předpis kvalifikace svářečů – oprávnění (ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4, a 5, ČSN EN 1418, ČSN EN 13 133, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN EN 13480-4, ČSN EN 13067 aj.)
 • předpis svářečského dozoru (ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN 1090-2, ČSN EN ISO 2824-1 až 6 aj.)
 • předpis svářečské kontroly (ČSN EN 970, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1289 + ZA1, A2, ČSN EN 1291 + ZA1, A2, ČSN EN 1321, ČSN EN 1435 + ZA1, A2, ČSN EN 1712 + ZA1, A2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN EN 13480-5, ČSN EN ISO 3834-1 až 6 aj.)
 • předpis požadavků na jakost (ČSN EN ISO 3834-1 až 9, ČSN EN 1090-2, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 9013 + ZA1, ČSN EN 12074, ČSN EN ISO 13919-1, ČSN EN ISO 13919-2 + ZA1, ČSN EN ISO 13920, ČSN EN ISO 14554-1, 2, ČSN EN ISO 10 042)
 • rozsah zkoušení jakosti NDT a DT zkouškami (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 288-9, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN P ENV 1090-1, ČSN EN 12062 + ZA1, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN EN 13480-5, ČSN 690010-1-1, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava …)
 • předpis součinitele hodnoty  svarového  spoje  (ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN EN 13480-4, ČSN 690010-6-3, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava, ČSN EN ISO 3834-1 až 6 aj.)
 • předpis stupně jakosti  svarového  spoje  (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN EN 13480-4, ČSN EN ISO 5817, Oprava, ČSN EN 10042 + Z1, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis tepelného zpracování svarových spojů, svařenců (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN EN 13480-4, ČSN 050211, ČSN 690010-6-2, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis provedení svarových úkosů (ČSN EN 1090-2, ČSN EN ISO 9692-1 až 4, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN EN 13480-4, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava, ČSN EN ISO 1708-1 a 2 aj.)
 • označení svarových spojů a metod svařování (ČSN EN ISO 4063, ČSN EN 22553 …)
 • předpis technologického  postupu  výroby  (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN EN 13480-4, ČSN 690010-6-1 až 6-4, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis úchylek tvaru a polohy, rozměrové přesnosti (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN ISO 9013 + ZA1, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13480-4, ČSN EN ISO 13920, ČSN 014401, ČSN 050235 +Z1, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava, ČSN 732611 + Za, Zb, Z3, Z4 aj.)
 • předpis drsnosti funkčních ploch (ČSN EN 1090-2, ČSN EN ISO 1302, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis základních technických údajů na konstrukci a zařízení /výrobní číslo, identifikační štítek (značka) /, podstatných údajů o konstrukci, event. zařízení (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN EN 13480-4, ČSN 690010-5-3, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis plánu kontrol a zkoušení výrobku (ČSN EN 286-1 + ZA 1, Oprava 1 ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN EN 13480-5, ČSN 690010-7-1, 7-2, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1090 aj.)
 • předpis bezpečnostně – technických požadavků na provoz, obsluhu, údržbu a servis výrobku (ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN EN 13480-5, ČSN 690010-1-1, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava, ČSN EN 1090-2 aj.)
 • předpis povrchové úpravy, konzervace a balení výrobku (ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-4, ČSN 13480-4, ČSN 690010-9-1, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • odvolávka na předpis k provádění změn a oprav ve výrobě, řešení neshod a sporů o jakost (ČSN EN ISO 3834-2 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 aj.)
 • předpis provozních parametrů: zatížení, teplota, tlak, … (ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 12952-1, 3, ČSN EN 12953-1, 3, ČSN EN 13445-1, 3, ČSN EN 13480-1, 3, ČSN 690010-4-27+ Z1 aj.)
 • předpis požadavků na mechanickou pevnost, stabilitu, použitelnost, bezpečnost a životnost (ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-7, ČSN EN 12953-6, ČSN EN 13445-1, 3, ČSN EN 13480-1, 3, ČSN 690010-4-2 + Z1, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis pro provozní instalaci výrobku: konstrukce, zařízení (ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN13445-5, ČSN EN 13480-5, ČSN 690010-7-1, 7-2, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis technické dokumentace projekční, konstrukční, technologické, výrobní a montážní (ČSN EN 1090-2, ČSN EN 12952-6, ČSN EN 12953-5, ČSN EN 13445-5, ČSN 13480-5, ČSN 690010-7-1, 7-2, ČSN 732601 + Z1, Z2, Z3, Oprava aj.)
 • předpis systému prokazování shody výrobku s výrobkovou normou, technickými předpisy (ISO/IEC 17 050-1, zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů + nařízení vlády ČR, ČSN EN 286-1 + ZA1, Oprava 1, ČSN EN 1090-2 aj.)
 • předpis vystavení prohlášení o shodě (ISO/IEC 17 050-1, aj., zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády vydaná k tomuto zákonu)

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: DOKUMENTACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.