TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Znalecké posudky, technické posudky, expertizy

  • Technických materiálů pro výrobky i svarových (pájených) spojů, včetně chemické spektrální analýzy (rozboru).

  • Kovových (plastových) konstrukcí výrobků (strojních, stavebních, zdvihacích, energetických, chemických, plynových i tlakových zařízení).

  • Technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, energetických, chemických, strojních, stavebních i technologických).

  • Technické dokumentace – projekční, konstrukční, výrobní, technologické, kontrolní, zkušební, montážní, diagnostické, včetně návodu na provoz výrobku (zařízení).

  • Povrchových úprav výrobků, technických i technologických zařízení, ev. konstrukcí výrobků).

  • Výrobních technologií – svařování, pájení, slévání, tváření, tepelné zpracování i povrchové úpravy (pro strojní i stavební výrobky, zdvihací a tlaková i plynová zařízení, chemická i energetická zařízení, ev. technologická zařízení).
...

TESYDO, s.r.o.: Školení managementu firem,
technického a výrobního personálu

Na základě námi získaných akreditačních osvědčení od ČIA, o.p.s. Praha, MŠMT ČR a  autorizačních pověření CWS ANB (ATB), vám nabízíme v našem školícím a vzdělávacím centru, ev. u vás ve firmě nebo ve vámi vybraných školících a vzdělávacích centrech, následující školení a vzdělávání v těchto důležitých oblastech:

...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 2. pololetí 2010

Kurzy – zahájení vždy v 8.00 hod., výuka denní od 8.00 do 16.00 hod. Místo: TESYDO, s r.o.  -  učebna v přízemí, dveře č. 8
Semináře – zahájení vždy v 9.00 hod.,  presence 8.00 – 9.00 hod.

...

Přehled ČSN EN Eurokódů

Přehled ČSN EN Eurokódů nahrazujících od 1. 4. 2010 ČSN konfliktní s platnými Eurokódy.

...

Konference TESYDO, s.r.o.

„Nové přístupy a aplikace EU směrnic, Eurokódů i EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení“ (Stavební a strojní výrobky i tlaková zařízení)

16. a 17. 3. 2010 Hrotovice

...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 1. pololetí 2010

Mimo uvedené kurzy a semináře je možné dohodnout  individuální akce pro firmy ve firmě
(seminář minimální počet 20 účastníků, kurzy minimální počet 6 účastníků).

...

Tepelné, vodovodní a klimatizační soustavy

Na uvádění těchto výrobků na trh v ČR, stejně jako na výrobky jiné platí ustanovení zákonů č. 22/1997 Sb. a č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb. v platném znění. Pro použití výrobků pro trvalé zabudování do staveb platí nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění č. 312/2005 Sb., pro uvedení na trh v EU pak NV č. 190/2002 Sb., ve znění č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb.

...

Technická bezpečnost výrobků

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Dále jeho užití (provoz) představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob (nacházejících se v bezpečné blízkosti) pouze minimální nebezpečí při správném užívání (provozování) výrobku, přičemž se sledují: vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení při expedici, návod na jeho montáž, uvedení do provozu, bezpečný provoz a kvalifikovanou obsluhu. Rovněž se sleduje způsob užívání (provozování) včetně vymezení prostředí užití (provozu), způsob značení výrobku, návod na údržbu, servis a likvidaci po stanovené době životnosti (provozu), event. další technické, ekologické informace poskytnuté výrobcem. Posuzuje se také vliv na další výrobky, které jsou s ním v součinnosti, způsoby předvádění výrobků a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití (provozu) výrobku. Také se posuzuje působení rizik, která jsou s jeho užíváním (provozem) spojena a také ochrana zdraví uživatele (viz zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon 262/2006 Sb. zákoník práce a Nařízení vlády (NV) ČR, event. Evropské směrnice ES, EHS, EC).

...

Průmyslové kotle a pomocná zařízení

VODOTRUBNÉ KOTLE

Technické požadavky a podmínky provozu řeší ČSN EN 12952-1 až 16. Norma stanovuje požadavky na návrh, konstrukci a výstroj kotlů pro zajištění bezpečnosti kotelních zařízení (prevence přehřátí a překročení tlaků).

ČSN EN 12952 – vodotrubné kotle s objemem (V) pro výrobu páry nebo horké vody s V > 2l, při dovoleném pracovním přetlaku p > 0,5 bar (atm.) a teplotě t >110°C a platí i pro pomocná zařízení (ostatní provozní zařízení).

Předpis zabezpečuje:

-         snížení stupně nebezpečí provozu na minimum

-         zajištění bezpečnosti proti vzniku nebezpečných stavů při uvádění do provozu.

Možné nebezpečí se uvádí v technických instrukcích a návodu na provoz ( tzv.kriteria rizik) i  v upozornění na výstroj kotle.

...

Provádění NDT kontroly a hodnocení svarů na konstrukcích

Klíčovým požadavkem současných národních i mezinárodních předpisů a norem pro navrhování a kontrolu jakosti konstrukcí a zařízení je jejich bezpečný provoz, spolehlivost a životnost.

Za bezpečný je považován výrobek bez vad nebo v míře přípustnosti vad, jejichž parametry jeho funkci, z hlediska jeho bezpečného užívání, neohrožují.

Pro zákazníka je důležité ujištění o kvalitě výrobku (svaru), kterou můžeme prokázat kontrolou provedenou na základě uznaných norem nebo předpisů, které obsahují požadavky na kritéria pro uvolnění výrobku do bezpečného užívání – to jsou platné evropské (EN) a mezinárodní (ISO) normy, především:

...

Prokazování jakosti (kvality) výrobků

Jakost výrobků je verifikována souhrnem odzkoušených předepsaných vlastností, ověřením spolehlivé funkce a bezpečnosti i predikcí životnosti daného výrobku.

Jakost každého výrobku je určena souhrnem požadavků projektové, konstrukční, technologické, výrobní, kontrolní, zkušební a provozní dokumentace, ev. servisní dokumentace.

Jakost výrobků je tedy ověřována na základě splnění základních bezpečnostně – technických požadavků na daný výrobek.

Pro každý výrobek musí být stanovena kritéria rizik, která určují bezpečnostní rámec pro spolehlivý a bezpečný provoz výrobku, uváděného na trh a do provozu dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušných nařízení vlády (NV) – technických předpisů, evropských předpisů (směrnic ES, EHS, EC, …), harmonizovaných technických norem, určených výrobkových norem (EN, EN ISO) i národních technických norem (např. ČSN, DIN, BS, AFNOR, ASME, …).

...

TESYDO, s.r.o.: Provádění kvalifikací svářečů

* ČSN EN 287-1
– Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.

* ČSN EN ISO 9606-2
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.

* ČSN EN ISO 9606-3
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.

* ČSN EN ISO 9606-4
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.

* ČSN EN ISO 9606-5
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.

...

TESYDO, s.r.o.: Provádění certifikací a posuzování shody

Certifikace a posuzování shody systemů kvality

* ČSN EN ISO 9001
– Systémy managementu kvality. Požadavky.

* ČSN EN ISO 14 001
– Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

* OHSAS 18 001
– Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

...

Svářečský dozor a inspekce

Pracovníci svářečského dozoru (svářečský inženýr – EWE, svářečský technolog – EWT a svářečský specialista – EWS) jsou odborně způsobilí (autorizovaní) pracovníci ve firmách, kteří získali tuto kvalifikaci na základě absolvování specializačního  vzdělávacího kurzu dle směrnice EWF (Evropské svářečské federace), později dle směrnice IAB (Mezinárodního autorizačního orgánu), pořádaných ATB (autorizovanými vzdělávacími – výukovými organizacemi). ATB jsou autorizovány k činnosti ANB ČR  (autorizovaným národním orgánem pro svařování). ANB ČR je zastoupen v EWF, IIW (Evropské a Mezinárodní organizaci svařování) i IAB (Mezinárodním autorizačním orgánu, sdružujícím EWF a IIW) a získal pro tuto činnost autorizační certifikáty EWF a IIW i IAB. Statut ANB ČR získala CWS ANB – Česká svářečská společnost ANB, která je zastoupena v odborných komisích EWF a IIW (IAB) a je řádným členem těchto organizací.

...

Posuzování shody ocelových konstrukcí

1. Ocelové konstrukce se zařazují do stavebních výrobků, pro které platí, pro posuzování shody nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. NV č. 312/2005 Sb. se vztahuje na vybrané stavební výrobky určené výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb.

...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.