TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Kompetence svářečského dozoru (koordinátora)

Kompetence, odpovědnost, povinnosti a jmenování svářečského dozoru (koordinátora) – jsou dány požadavky norem ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 12 690, ČSN EN 1011-1 až 8, výrobkovými normami, kontraktem (obchodní smlouvou), technickými dodacími předpisy, dále příručkami a směrnicemi firem pro zajištění kvality svařovaných (pájených) výrobků.

Požadavky na jmenovaný kvalifikovaný svářečský dozor jsou dány v příslušných souvisejících technických normách uvedených ve výrobkových normách (harmonizovaných, technicky určených normách, normách kvality).

Svářečský dozor jmenuje vedení společnosti na základě ČSN EN ISO 14 731 čl. 4 a čl. 5. Svářečský dozor má s firmou uzavřenou pracovní smlouvu pro rozsah předpokládaných činností (řádnou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, ev. dohodu o provedení práce dle ZP, ev. dohodu o kontrolní činnosti dle OZ v rámci živnostenské činnosti).

Dozoruje, schvaluje a posuzuje i potvrzuje shodu v rámci bezpečného výrobku a zařízení osobním kvalifikačním razítkem a podpisem:

 • Vyjadřuje se k technické dokumentaci a technické zprávě od projektanta a konstruktéra, související se svařováním a souvisejícími technologickými procesy použitými ve výrobě konstrukce výrobků
 • Posuzuje a schvaluje použité materiály pro svařovaný (pájený) výrobek (základní, přídavné, pomocné i ochranné technické plyny)
 • Vystavuje a schvaluje specifikace postupů svařování a pájení WPS (BPS) navrhovaných technologií pro svařované (pájené) konstrukce výrobků, včetně jejich soupisu a zúčastňuje se na jejich kvalifikacích certifikáty (protokoly) WPQR (BPAR)
 • Stanovuje a schvaluje postupy tepelného dělení materiálů, tepelného zpracování, tepelného a žárového stříkání svařovaných (pájených) výrobků, ev. dalších povrchových úprav svařovaných (pájených) výrobků
 • Vystavuje a schvaluje svařovací plány pro svařované konstrukce výrobků, které zpracovává s konstruktérem výrobku, ev. zpracovává osobně s kontrolorem svařování
 • Vystavuje a schvaluje plány kontrol, metody kontrol a zkoušek svarů a pájených spojů pro konstrukce výrobků, které zpracovává s konstruktérem výrobku, ev. osobně s kontrolorem svařování
 • Zpracovává a schvaluje soupisy kvalifikovaných svářečů a páječů i svářečských operátorů, ev. žárových a tepelných stříkačů pro dané svařované (pájené) výrobky, zaškoluje, přezkušuje a osvědčuje svářečský personál, prodlužuje kvalifikace svářečů (páječů) dle ČSN, EN a ISO norem
 • Podílí se s konstruktérem výrobků a manažerem kvality i kontroly na zpracování TDP (technických dodacích předpisů) v rámci kvality pro svařované (pájené) konstrukce výrobků, včetně speciálních technologických procesů použitých při výrobě
 • Stanovuje a schvaluje vhodnost subdodavatelů (kooperujících firem) pro svařované (pájené) výrobky
 • Stanovuje a schvaluje vhodnost svařovacích, pájecích, tepelně-dělících zařízení, včetně zařízení pro tepelné a žárové nástřiky použitých pro výrobu konstrukcí výrobku
 • Povoluje, zastavuje, řídí, dozoruje a koordinuje svařovací procesy, svářečský a kontrolní personál
 • Provádí kontroly, inspekce a přejímky svařovaných (pájených) konstrukcí výrobků
 • Shromažďuje a zodpovídá za komplexní dokumentaci svařovaných (pájených) konstrukcí výrobků

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.