TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Kvalifikace a oprávnění výrobce, montážní firmy pro stavební výrobky

Stavební výrobky: kovové konstrukce občanských a průmyslových staveb, mostů, tunelů, kovové výrobky pro stavby, železné výztuže do železo-betonových konstrukcí, kovové části technických zařízení budov a staveb, kovová potrubí, kovové nádrže, rozvody vody, topení i klimatizace, kovové prvky staveb a budov, aj.

A. Schválená technická dokumentace – projekt prováděcí dokumentace:

 • konstrukční, výrobní, kontrolní, zkušební, montážní, provozní, prohlášení o shodě (dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích uvedených na trh a do provozu, nařízení vlády NV ČR, evropských směrnic ES, EHS, dle kontraktu, výrobkových a technických norem. Kontrolu a schválení provádí Stavební úřad, Úřad inspekce práce, Orgán hygieny, Orgán požární ochrany, Orgán životního prostředí, Česká obchodní inspekce, ev. jiné úřady).

B. Kvalifikace a předpoklady způsobilosti výrobce, montážní firmy:

 • „Průkaz způsobilosti – Kvalifikace výrobce“ k provádění kovových výrobků, včetně montáže, oprav, repasí, rekonstrukcí (dle ČSN 73 2601, ČSN 73 14 01, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 13 480, ČSN EN 13 445 aj.)
 • Posouzení shody technické (konstrukční, výrobní) dokumentace výrobku s předpisy a normami (NV, ES, EHS, harmonizovanými, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem, právních předpisů a norem a její schválení k realizaci výrobků.
 • Evropské technické schválení pro výrobek nebo skupinu výrobků, pro kterou není vydána harmonizovaná ani technicky určená norma, ev. který se podstatně odlišuje od předpisu harmonizovaných nebo určených norem.
 • Posouzení shody vlastností výrobku na základě zkoušky typu výrobku a zavedeného systému řízení výroby (kvality), ev. na základě zkoušek vzorků výrobku, ev. na základě evropských technických schválení.
 • Certifikát výrobku jako podkladu pro ES prohlášení o shodě vydaného výrobcem a označení výrobku značkou „CE“ výrobcem.

C. Zavedený a certifikovaný systém řízení kvality i výroby:

 • Systém kvality svařování a výrobních procesů (dle ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6)
 • Systém managementu kvality (dle ČSN EN ISO 9001)
 • Systém environmentálního managementu (dle ČSN EN ISO 14 001)
 • Systém managementu bezpečnosti práce (dle ČSN EN ISO 18 001)

D. Kvalifikace personálu: Stavební projektant, konstruktéři (IWSD), technolog, pracovníci stavby a montáže, koordinátor stavby, stavební dozor, svářečský dozor (EWS, EWT, EWE), svářečský kontrolor, svářeči, páječi, svářečští pracovníci, stavební mistr, stavební kvalifikovaný personál, aj.

 • Stavební kvalifikovaný personál – koordinátor stavby, stavební dozor, technolog (dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nařízení vlády NV, výrobkových norem i norem kvality)
 • Svářečský dozor (inspektor) – dle ČSN EN 14 731
 • Svářečský kontrolor (výrobní kontrolor) – dle ČSN EN 970, ČSN EN 473
 • Svářeči (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 – 2 až 5, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 17 660 1 až 2, ČSN 05 0705, operátoři (dle ČSN EN 1418), páječi (dle ČSN EN 13 133), svářeči plastů (ČSN EN 13 067).

E. Kvalifikované postupy výroby, včetně svařování WPS a WPQR, BPS a BPAR (dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 15 609 -1 až 5, ČSN EN ISO 15 610 až 15 614 – 1 až 13, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 15 620, ČSN EN ISO 17 660 – 1 a 2, ČSN EN 13 134, ČSN EN 1011-1 až 8 a výrobkových norem)

F. Druhy dokumentací zpracovaných k těmto výrobkům

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné zpracovávat k výrobkům a technickým zařízením v určitém rozsahu níže uvedenou dokumentaci.

1. Projekční + projektová specifikace a řešení
2. Konstrukční + konstrukční specifikace a řešení
3. Výpočtové (statika, dynamika, dilatace, termodynamika)
4. Technologické (řezání, stříhání, obrábění, tváření, slévání, svařování, tepelné zpracování, povrchová úprava)
5. Výrobní (výrobní postupy, instrukce, plány řízení výroby, …)
6. Kontrolní (kontrolní plány, protokoly NDT a DT kontrol, plány řízení jakosti, …)
7. Zkušební (zkušební plány, protokoly NDT a DT zkoušek, …)
8. Montážní (postupy a kontrolní plány i protokoly, …)
9. Provozní (provozní řád a podmínky, návody na obsluhu a provoz, …)
10. Servisní (obnova-repase, rekonstrukce, kontrola, zkoušení, revize, diagnostika)-protokoly
11. Revizní (revizní zprávy a protokoly)
12. Inspekční (inspekční zprávy a certifikáty)
13. Certifikační (dokumenty, zprávy, certifikáty)
14. Prohlášení o shodě výrobku a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami (dokumenty a doklady)
15. Posuzování i prokazování shody výrobku a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami a Evropské technické schválení (dokumenty, doklady, zprávy, certifikáty)
16. Technické posudky [konstrukcí výrobků, technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, strojních, energetických, chemických, technologických), konstrukcí stavebních i strojních, elektrických, technických materiálů a technologií]
17. Znalecké posudky (materiálů, technologií, konstrukcí strojů i staveb a technických i technologických zařízení)

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.