TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Konference TESYDO, s.r.o.

„Nové přístupy a aplikace EU směrnic, Eurokódů i EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení“ (Stavební a strojní výrobky i tlaková zařízení)

16. a 17. 3. 2010 Hrotovice

Témata na konferenci

1) Evropské směrnice a Eurokódy, přehled, význam a aplikace do praxe (Ing. Dr. Kudělka)

2) Eurokódy – specifikace souvisejících norem (Ing. Dr. Kudělka)

3) Výrobkové normy EN 1090 -1,2,3, a zavedení do technické praxe (Dolák, d.t., Ing. Dr. Kudělka)

4) Návaznost norem EN 1090 -1,2,3 na Eurokódy (Dolák, d.t.)

5) Navrhování konstrukcí výrobků dle EN 1990 a návaznost na ostatní Eurokódy (Dolák, d.t., Ing. Dr. Kudělka)

6) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na bezpečné výrobky v novém znění zák. č. 490/2009 Sb. (Ing. Pražák – ČOI – CZ)

7) Systém a akreditace ČIA v ČR a její význam pro praxi (Ing. Mucha – ČIA – CZ)

8) Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem při uvádění výrobků na trh a do provozu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 Sb. a č. 768/2008/ES (Ing. Langšádl, Ing. Pražák, Ing. Pickar – ČOI – CZ)

9) Postupy pro uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků uváděných na trh dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 Sb. (Ing. Langšádl, Ing. Pražák, Ing. Pickar – ČOI – CZ)

10) Problémy s netěsnostmi výměníků určených pro chemii a energetiku (Dolák, d.t., Ing. Dr. Kudělka)

11) Problémy na nerezových zařízeních zhotovených pro vodárny a čističky vod (Ing. Dr. Kudělka, Dolák, d.t.)

12) Využití Weldmonitoru pro stanovení optimálních parametrů svařování (Novosád)

13) TPR TDS + ANB pro konstrukce a technická zařízení v praxi (Ing. Dr. Kudělka, Dolák, d.t., Ing. Minařík, CSc.)

14) Aplikace směrnice EU pro strojní zařízení v praxi (Ing. Dr. Kudělka, Dolák, d.t.)

15) Aplikace směrnice EU pro stavební výrobky v praxi (Ing. Dr. Kudělka, Dolák, d.t.)

16) Aplikace směrnice EU pro tlaková zařízení v praxi (Ing. Dr. Kudělka, Dolák, d.t.)

17) Porovnání využitelnosti technických materiálů dle EN, ISO, ASME pro technickou praxi (Prof. Ing. Pilous, DrSc.)

18) Nové přístupy a pravidla pro NDT kontrolu a zkoušení materiálů, polotovarů a kovových i nekovových výrobků (Prof. Ing. Míšek, DrSc.)

19) Příčiny destrukce tlakových nádob a zařízení provozovaných za stanovených pracovních podmínek (Ing. Dr. Kudělka, Dolák, d.t.)

20) Aspekty při objednávání materiálů pro výrobky dle TDP norem u výrobců (Ing. Balej)

21) Zásady a požadavky na provádění plynových zařízení dle předpisů TPG a technických norem (Ing. Opletal)

22) Technické podmínky pro praktické využití plastů na svařované produktovody (Ing. Balej)

23) Nové přístupy a pravidla pro DT zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků z vysokolegovaných ocelí a neželezných kovů (Ing. Podhora, CSc.)

24) Zásady pro provádění rozměrové kontroly výrobků pomocí měřidel (Ing. Opletal)

25) Požadavky na kvalitu výrobních procesů a výrobků (Ing. Malec)

26) Systémy řízení kvality a výroby v technické praxi (Ing. Malec)

27) Zákaznické audity u dodavatelů konstrukcí výrobků a technických zařízení (Ing. Horký)

28) Nové směry ve kvalifikaci personálu v rámci CWS ANB dle zásad EWF, IIW IAB (Ing. Minařík, CSc.)

29) Kvalifikace firem pro strojní a stavební výrobky i tlaková zařízení (Ing. Dr. Kudělka)

30) Význam náhrady odlitků svařenci u strojírenských výrobků (Ing. Barták, CSc.)

31) Zásady pro provádění projektové, konstrukční, technologické, výrobní, kontrolní i zkušební, ev. montážní dokumentace výrobků a technických zařízení (Dolák, d.t., Ing. Dr. Kudělka)

32) Zásady pro stanovení postupů svařování WPS a jejich kvalifikaci pro tlaková zařízení a kovové konstrukce výrobků (Ing. Vedra)

33) Spojitost a praktické zásady zaváděných systémů dle EN ISO 3834, EN ISO 14001 a EN ISO 18001 a EN ISO 9001 – jakost při svařování, environmentální management, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i systém managementu kvality v praxi (Ing. Tresová)

34) Technické požadavky na materiál pro exponované části teplárenských, elektrárenských a energetických zařízení (Prof. Ing. Purmenský, DrSc.)

35) Technické podmínky a požadavky pro provádění svařovaných konstrukcí dopravních prostředků (Ing. Flégl)

36) Nová zařízení a vybavení i přídavné materiály pro svařování (Ing. Plíhal – ESAB)

37) Nová zařízení a doplňky i vybavení pro svařování (Bc. Meduna – FRONIUS)

38) Zařízení pro svařování a dělení materiálů (Fiala -  THERMADYNE)

39) Kontrolní zařízení a vybavení pro prokazování kvality výrobků (Ing. Keller – TSI)

40) Povrchové úpravy na výrobcích – nové přístupy a zásady dle EN a ISO norem (Ing. Krejčí)

41) Zásady a zařízení pro provádění tepelného zpracování kovových materiálů výrobků (výrobci, dovozci a provádějící firmy)

42) Mechanizace a automatizace ve svařování (Ing. Řídký)

43) Přídavné materiály pro náročnou technickou praxi v teplárnách, elektrárnách i energetice (Hrachovina – Bohler Uddeholm)

44) Přehled základních výrobkových norem pro stavební a strojní výrobky i tlakové nádoby a zařízení (Vondra)

45) Kvalifikace firem k provádění kovových konstrukcí výrobků (Ing. Dr. Kudělka)

46) Posuzování shody u stavebních, strojních výrobků i tlakových zařízení (Ing. Dr. Kudělka)

47) Provádění mostních konstrukcí (Ing. Pfeffer – Firesta)

48) Provozovaná plynová a tlaková zařízení – požadavky (Ing. Kacetl)

49) Technické požadavky na provádění staveb (Ing. Lukeš)

50) Vodní turbíny – technické požadavky na provádění (Ing. Král)

51) Spalovací a parní turbíny – aktuální technické požadavky (Prof. Ing. Veselý, CSc.)

52) Požadavky na svařovací zdroje a zařízení pro výrobu kovových konstrukcí výrobků (Ing. Macháček)

53) Základní požadavky výpočtových norem pro tlaková zařízení a nádoby (Ing. Babinský, CSc.)

54) Zásady pro svařování parních turbin (Ing. Bubeník)

55) Dozor nad prováděním železničních zařízení a dopravních prostředků (Ing. Kec – DÚ, Kadlec, d.t. – ČD)

56) Technické normy, jejich nabídka a zajišťování ÚNMZ (Ing. Voves – OTN)

57) Technické požadavky na provádění jeřábů a zdvihacích zařízení (Královopolská, HOKR)

58) Nové směry orientace průmyslu CZ, podpora podnikatelům a firmám (MPO – CZ)

59) Pomoc Hospodářské komory CZ podnikatelům a firmám (HK – CZ)

60) Inspekce práce a provozovaných technických zařízení (MPSV, ÚIP – CZ)

61) Nové přístupy a předpisy pro posuzování shody stanovených výrobků (ÚNMZ – CZ)

62) Technické požadavky na provádění elektrických částí strojů a zařízení (Ing. Novotný)

63) Nové směry a přístupy ve výpočtech a modelování částí exponovaných zařízení pro elektrárny, teplárny a spalovny (Ing. Dr. Junek – ÚAM)

64) Nové směry při provádění svařovacích technologií a tepelných i žárových nástřiků na kovové konstrukce výrobků (Ing. Kubíček – VUT)

Více informací

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.