TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Celkový přehled o požadavcích na jakost při svařování se zřetelem na ČSN EN ISO 3834–1 až 6 (bývalá EN 729-1 až 4)

Tabulka – Celkový přehled kritérií, která napomáhají výběru odpovídající části EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 pro dokladování systému řízení svařování a souvisejících procesů

Číslo

Kritérium

EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-3

EN ISO 3834-4

1 Přezkoumání požadavků

Vyžaduje se přezkoumání

Je vyžadován záznam Může být vyžadován záznam Není vyžadován záznam
2 Přezkoumání technických podkladů

Vyžaduje se přezkoumání

Je vyžadován záznam Může být vyžadován záznam Není vyžadován záznam
3 Smluvní subdodávky Projednání jako u výrobce pro speciální smluvně dodávané výrobky, služby nebo činnosti. Konečná odpovědnost za jakost zůstává na výrobci.
4 Svářeči a operátoři

Je vyžadována kvalifikace

5 Svářečský dozor

Je vyžadován

Žádné zvláštní požadavky
6 Personál pro kontrolu a zkoušení

Je vyžadována kvalifikace

7 Výrobní a zkušební zařízení Vhodné a k dispozici podle potřeby, pro přípravu, provedení operací, zkoušení, dopravu, manipulaci a zvedání spolu se zařízením pro zajištění bezpečnosti práce a ochrannými oděvy.
8 Údržba zařízení Je vyžadováno provádět, udržovat a dosahovat shody výrobku. Žádné zvláštní požadavky
Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy Jsou doporučeny záznamy
9 Popis zařízení

Je vyžadován seznam

Žádné zvláštní požadavky
10 Plánování výroby

Je vyžadováno

Žádné zvláštní záznamy
Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy Jsou doporučeny dokumentované postupy a záznamy
11 Specifikace postupu svařování

Je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky
12 Kvalifikace postupů svařování

Je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky
13 Zkoušení dávek svařovacích materiálů Pokud je vyžadováno

Žádné zvláštní požadavky

14 Skladování a manipulace se svařovacími / přídavnými materiály

Je vyžadován postup podle doporučení dodavatele svařovacího / přídavného materiálu

Podle doporučení dodavatele
15 Skladování základních materiálů Je vyžadována ochrana před vlivem okolního prostředí, během skladování musí být zachována identifikace. Žádné zvláštní požadavky
16 Tepelné zpracování po svařování Potvrzení, že byly splněny požadavky výrobkové normy nebo specifikací. Žádné zvláštní požadavky
Jsou vyžadovány postupy, záznam a sledovanost záznamu k výrobku Je vyžadován postup a záznam
17 Kontrola a zkoušení před, během a po svařování

Je vyžadováno

Pokud je vyžadováno
18 Neshody a opatření k nápravě Musí být zavedeno řízení neshod, jsou vyžadovány postupy pro opravy a / nebo odstranění vad. Musí být zavedeno řízení neshod.
19 Kalibrace nebo validace měřících, kontrolních a zkušebních zařízení Je vyžadována Pokud je vyžadována Žádné zvláštní požadavky
20 Identifikace v průběhu procesu

Pokud je požadována

Žádné zvláštní požadavky
21 Sledovatelnost

Pokud je požadována

Žádné zvláštní požadavky
22 Záznamy o jakosti

Pokud jsou vyžadovány

Související technické normy:

1) ČSN EN ISO 14 731 – Úkoly a odpovědnosti svářečského dozoru (inspektora).

2) ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.

3) ČSN EN ISO 14 554-1 až 2 – Požadavky na jakost při odporovém svařování. Vyšší a základní požadavky.

4) ČSN EN ISO 13 214 – Žárové stříkání. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.

5) ČSN EN 1011-1 až 8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů.

6) ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality. Požadavky.

7) ČSN  EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

8) ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla.

9) ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí.

10) ČSN EN 1999-1-1 – Navrhování hliníkových konstrukcí. Obecná pravidla.

11) ČSN EN 473 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.

12) ČSN EN 970 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.

13) ČSN EN ISO 14 922-1 až 4 – Žárové stříkání. Požadavky na jakost. Směrnice – komplexní, standardní a základní požadavky.

14) ČSN EN 13 100-1 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 1: Vizuální kontrola.

15) ČSN EN 13 480 – 1 až 6 – Kovová průmyslová potrubí. Požadavky.

16) ČSN EN 13 445- 1 až 8 – Netopené tlakové nádoby. Požadavky.

17) ČSN EN 12 952-1 až 16 – Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Požadavky.

18) ČSN EN 12 953-1 až 12 – Válcové kotle a pomocná zařízení. Požadavky.

19) ČSN EN 14 025 – Nádrže na přepravu nebezpečného zboží. Kovové tlakové nádrže. Konstrukce a výroba.

20) ČSN EN 12 542 – Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.

21) ČSN EN 12 732 – Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky.

22) ČSN EN 286 – 1 až 4 – Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch a dusík pro všeobecné účely. Požadavky.

23) ČSN EN 1775 – Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Požadavky.

24) ČSN EN 13 094 – Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží. Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar. Konstrukce a provedení.

25) ČSN EN 13 458-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní vakuově izolované nádoby. Požadavky – konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.

26) ČSN EN 13 530-1 až 3 – kryogenické nádoby. Velké přepravní vakuově izolované nádoby. Požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.

27) ČSN EN 14 075 – Stabilní ocelové svařované sériově vyráběné válcové zásobníky pro podzemní skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.

28) ČSN EN 14 197-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.

29) ČSN EN 14 222 – Válcové kotle z korozivzdorné oceli.

30) ČSN EN 14 276-1 – Tlaková zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel. Nádoby. Všeobecné požadavky.

31) ČSN EN 14 398-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Velké přepravní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení, provozní požadavky.

32) ČSN EN ISO 17 660-1 a 2 – Svařování betonářské oceli. Nosné a nenosné svarové spoje.

33) TNI CEN ISO/TR 17 020 – Činnost inspekčních orgánů. Zásady.

34) ČSN EN 10 204 – Dokumenty kontroly.

35) ČSN EN ISO 15 607 – Stanovení a schvalování i kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla.

36) ČSN EN ISO 15 609-1 až 5 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

37) ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 612, ČSN EN ISO 15 613, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN 288-9 – stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupů svařování.

38) ČSN EN 13 134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení.

39) ČSN EN 15 085-1 až 5 – Železniční aplikace. Svařování kolejových vozidel a jejich částí. Část 1 až 5.

40) ČSN ISO 2768-1 a 2 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. Nepředepsané geometrické tolerance.

41) ČSN EN ISO 13 920 – Svařování. Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí. Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.