TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Odborná způsobilost – kvalifikace svářečských pracovníků, svářečů, páječů, žárových stříkačů, operátorů, seřizovačů

Odborná způsobilost – kvalifikace je získávána v souladu s Technickými pravidly TPA, TPB CWS ANB – České svářečské společnosti ANB (akreditovaného, autorizovaného a  notifikovaného orgánu).

Kvalifikace jsou prováděny pro svařování elektrickým obloukem (111, 121, 131, 135, 136, 137, 141, 15, 151), plamenem (311, 312, 313), odporem (21, 22, 23, 24, 25, 291), třením (42), laserem (52), elektronovým paprskem (51), pro pájení (91, 94, 972), plamenové a žárové stříkání (povlakování), navařování, tepelné řezání (81, 82, 83, 84), tepelné zpracování, předehřevy, nahřívání aj. technologie a operace (dle ČSN EN ISO 4063).

 • Svářečský (páječský) pracovník – kvalifikace získaná zaškolením svářečským technikem ve firmě, event. ve svářečské škole [svářečským dozorem dle ČSN EN 719, (ČSN EN ISO 14 731)] dle ČSN 05 0705, pro činnosti při pájení i svařování na jednoúčelových svařovacích (pájecích) zařízeních a pro pomocné svářečské (páječské) činnosti. Svarové spoje jsou pro provoz jakostně kontrolovány jen vizuální zkouškou (VT) dle ČSN EN 970, ČSN EN 13 018 (v souladu s ČSN EN 12 062).
 • Svářeč (páječ) – kvalifikace získaná ve svářečské škole dle ČSN 05 0705 pro svařování i pájení výrobků (kovových, plastových), které nejsou staticky a dynamicky, dilatačně, event. termodynamicky namáhané, a na které nejsou dány požadavky na těsnost svarů (spojů). Rozsah kontroly jakosti svarových (pájených) spojů pro provoz se provádí jen na úrovni vizuální kontroly (VT) dle ČSN EN 970 a ČSN EN 13 018 (v souladu s ČSN EN 12 062).
 • Svářeč se zkouškou dle ČSN EN norem – kvalifikace získaná ve svářečské škole dle ČSN EN 287-1; ČSN EN 9606-2,3,4,5; ČSN EN ISO 17 660-1 a 2; ČSN EN 12 732 (plynová potrubí), ČSN EN 13 067 (plastů), event. i potvrzená CWS ANB odsouhlasením pracovníka pro provádění tlakových (plynových) zařízení dle § 6c nařízení vlády č. 26/2003 Sb. (dle PED 97/23/ES), TPA 216 (tyčí, řetězů), ČSN EN ISO 14 918 (žárové stříkání), pro svařování staticky, dynamicky, dilatačně, event. termodynamicky namáhaných konstrukcí a technických zařízení, event. těsnostních svarových spojů i svarových spojů navržených na základě technického výpočtu. Rozsah kontroly jakosti svarů se provádí na úrovni vizuální kontroly (VT) dle ČSN EN 970, ČSN EN 13 018 a dalších kontrol (zkoušek) např. prozářením, ultrazvukem, penetrační, magnetickou zkouškou, vířivými proudy (v souladu s ČSN EN 12 062), event. jinými NDT zkouškami dle výrobkových norem.
 • Operátor se zkouškou dle ČSN EN normy – kvalifikace získaná ve výrobní firmě na základě přípravy operátora prováděné svářečským dozorem výrobní firmy [s kvalifikací dle ČSN EN 719 (ČSN EN ISO 14 731)] a zkoušky před zkušebním orgánem autorizované zkušební organizace, v souladu s ČSN EN 1418, event. i potvrzená CWS ANB odsouhlasením pracovníka pro provádění tlakových (plynových) zařízení dle § 6c nařízení vlády č. 26/2003 Sb. (dle PED 97/23/ES). Operátor vykonává svářečské (páječské) práce na plně mechanizovaných, event. automatizovaných svařovacích, pájecích zařízeních a provádí svarové spoje, které budou provozně nenamáhané i provozně staticky, dynamicky, dilatačně, event. termodynamicky namáhané, rovněž i těsnostní svarové (pájené) spoje a svarové spoje navrhované na základě technického výpočtu. Rozsah kontroly jakosti svarů (pájených spojů) pro provoz se provádí na úrovni vizuální kontroly (VT) dle ČSN EN 970, ČSN EN 13 018, event. dalších kontrol (zkoušek), např. prozářením, ultrazvukem, penetrační, magnetickou zkouškou, vířivými proudy (v souladu s ČSN EN 12 062), event. jinými NDT zkouškami dle výrobkových norem.
 • Seřizovač odporového svařování dle ČSN EN normy – kvalifikace získaná ve výrobní firmě obdobně jako operátor, v souladu s ČSN EN 1418. Seřizovač provádí přípravu svařovacích odporových zařízení ke svařování, které provádí operátor.
 • Páječ se zkouškou dle ČSN EN normy – kvalifikace získaná ve svářečské škole, event. při plně mechanizovaném a automatizovaném procesu pájení ve výrobní firmě, na základě přípravy ve svářečské škole, event. svářečským dozorem [dle ČSN EN 719, (ČSN EN ISO 14 731)] ve výrobní firmě a zkoušky před zkušebním orgánem autorizované zkušební organizace, v souladu s ČSN EN 13 133, TPA CWS ANB 215, event. i potvrzená CWS ANB odsouhlasením pracovníka pro provádění tlakových (plynových) zařízení dle § 6c nařízení vlády č. 26/2003 Sb. (dle PED 97/23/ES). Páječ provádí pájené spoje provozně nenamáhané i provozně namáhané, rovněž i těsnostní spoje i spoje navrhované na základě technického výpočtu. Rozsah kontroly jakosti spojů pro provoz se provádí na úrovni vizuální kontroly (VT) dle ČSN EN 970, ČSN EN 13 018, event. dalších zkoušek dle ČSN EN 12 799, např. prozářením, ultrazvukem, kapilární zkouškou, těsnostní zkouškou, tlakovou zkouškou aj. NDT zkouškami (v souladu s ČSN EN 12 062 a výrobkovými normami).

Odborná způsobilost – kvalifikace musí být získána zkouškou pro různé používané metody svařování a pájení v souladu s ČSN EN ISO 4063.

Odborná způsobilost – kvalifikace svářečů, operátorů a páječů je požadována :

 • požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ,,O technických požadavcích na bezpečné výrobky“ a příslušnými nařízeními vlády (NV), vydanými jako technické předpisy k tomuto zákonu (tj. ES, EHS, EC, … směrnice)
 • Zákoníkem práce , zák. č. 169/2005 Sb.
 • Zákonem o živnostenském podnikání č. 358/2005 Sb.
 • vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. – ,,Požární bezpečnost při svařování, pájení materiálů a nahřívání živic“
 • vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. – ,,Bezpečnost práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších předpisů – vyhlášky č. 192/2005 Sb., vyhl. č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., NV č. 352/2000 Sb.
 • nařízením vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • vyhláškou č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a technických požadavcích na toto zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • bezpečnostními normami pro svařování (pájení) – ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, ČSN 05 0661, ČSN 05 0671, ČSN 05 0672
 • technickými – kvalifikačními (systémovými) normami – ČSN 05 0705; ČSN EN 287-1; ČSN EN ISO 9606-2,3,4,5; ČSN EN ISO 17 660-1 a 2; ČSN EN 12 732; ČSN EN 13 067; ČSN EN 13 133; ČSN EN 1418; ČSN EN ISO 14 918; ČSN EN ISO 3834 (bývalá ČSN EN 729), ČSN EN ISO 9 001 aj.
 • výrobkovými normami – ČSN EN 1090-2; ČSN EN 1993-1-1; ČSN 73 2601; ČSN 73 2603; ČSN 69 0010; ČSN 69 0015; ČSN EN 12 732; ČSN EN 1775; ČSN EN 286-1 až 4; ČSN EN 13 480; ČSN EN 13 445; ČSN EN 12 952; ČSN EN 12 953; ČSN EN 764; ČSN EN 13 458; ČSN EN 13 530; ČSN EN 13 314; ČSN EN 13 317 aj.
 • obchodní smlouvou (kontraktem) zhotovenou dle Obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb.
 • technickou a technologickou dokumentací, postupy výroby, svařovacími (pájecími) postupy WPS (BPS), svařovacími plány, plány kontrol a zkoušek aj.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.