TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technická konference TESYDO 2015

PROJEKČNÍ, KONSTRUKČNÍ, VÝROBNÍ I MONTÁŽNÍ POŽADAVKY A ZÁSADY PRO TECHNICKÁ I TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE VÝROBKŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY I ZKOUŠENÍ

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
24. a 25 března 2015

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce, konstrukce, výpočtů, trvanlivosti, životnosti, bezpečnosti, technologických, výrobních postupů výroby, kontrolních, zkušebních postupů výrobků a montáže výrobků i technických zařízení), s požadavky výroby, montáže, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění dílců i konstrukcí výrobků (stavebních, strojních, technologických, dopravních, transportních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických, elektrických a zdvihacích zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

TESYDO, s.r.o. – Uznaná nezávislá organizace

Společnost TESYDO, s.r.o. se stala autorizovanou/notifikovanou uznanou nezávislou organizací k odsouhlasování kvalifikovaných pracovníků pro provádění nedestruktivních zkoušek nerozebíratelných spojů tlakových zařízení dle NV č. 26/2003 Sb. a PED 97/23/ES.

...

Seminář pro pracovníky svářečských škol

...

Seminář pro pracovníky NDT

...

Seminář pro svářečské dozory a technický personál firem

...

Seminář pro svářečské kontrolory

...

Školení pracovníků svářečských škol

...

Technická konference TESYDO 2014

POŽADAVKY NA TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE VÝROBKŮ I JEJICH KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
25. a 26. března 2014

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce, konstrukce, výpočtů, trvanlivosti, životnosti, bezpečnosti, technologických, výrobních postupů, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), s požadavky výroby, montáže, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění dílců i konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích, dopravních i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

Seminář: Zkoušky svářečů ČSN EN ISO 9606-1, 14732, 13585

...

Certifikace (osvědčování) stavebních kovových konstrukcí, stavebních výrobků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR)

Na základě znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS se požaduje, aby byly stavby navrhovány prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku a aby neměly nepříznivý dopad na životní prostředí.

Toto nařízení má zohlednit právní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh vytvořený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Odstranění technických překážek v oblasti stavebnictví může být dosaženo pouze zavedením harmonizovaných technických specifikací pro účely posuzování vlastností stavebních výrobků.

Harmonizované specifikace musí zahrnovat zkoušky, výpočty a další způsoby vymezené v harmonizovaných normách a evropských dokumentech pro posuzování, týkajících se posuzování vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků.

...

Postupy výroby a montáže konstrukcí výrobků a zařízení,
včetně uvádění do provozu

Projekční dokumentace – Dokumentace musí být v souladu se Stavebním zákonem zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 350/2012 Sb., zákonem č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zák. č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, Nařízení vlády (NV) ČR a EU Směrnic a nařízení Evropského parlamentu – právně technických předpisů (ES, EHS, ES, EC, NEP) ke stanoveným výrobkům k posuzování shody. Součástí dokumentace jsou projektový návrh i projektová specifikace, speciální požadavky na projekt a přehled norem i právně-technických předpisů. Projektovou dokumentaci zpracovává projektant s oprávněním od ČKAIT (zák. č. 360/1992  Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 189/2008 Sb.) dle předpisu Stavebního zákona.

...

Požadavky na výrobce, montážní firmy, bezpečné výrobky

Dle předpisu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zákona č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích, dále dle Nařízení vlády NV ČR (právně-technických předpisů), EU Směrnic a Nařízení EU Parlamentu (ES, EHS, EC, EUS, NEP), pro stavební výrobky, strojní, tlaková, plynová, dopravní, manipulační, energetická, tepelná zařízení a dále i dle harmonizovaných technických norem i výrobkových a technicky určených norem je požadováno níže uvedené. Důvodem stanovených požadavků je uvádět na trh a do provozu bezpečné výrobky s předepsanou životností a spolehlivostí a to na základě kritérií rizik zpracovaných a vydaných výrobcem (zhotovitelem) v návodu na provoz a údržbu, kontrolu i diagnostiku výrobku, ev. zařízení. To se požaduje v souladu s harmonizovanými  (výrobkovými) normami.

...

Spolupráce a součinnost svářečského dozoru (koordinátora)
s projektantem a konstruktérem

Každá projekční kancelář a konstrukční kancelář musí při své odpovědné technické činnosti spolupracovat se svářečským dozorem (koordinátorem) (E/IWT, E/IWE), s kvalifikací dle požadavku ČSN EN ISO 14 731 (v souladu s požadavky uznávaných profesních organizací EWF, IIW a IAB) a to už v době navrhování výrobků před zahájením výroby nebo montáže.

...

Kompetence svářečského dozoru (koordinátora)

Kompetence, odpovědnost, povinnosti a jmenování svářečského dozoru (koordinátora) – jsou dány požadavky norem ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 12 690, ČSN EN 1011-1 až 8, výrobkovými normami, kontraktem (obchodní smlouvou), technickými dodacími předpisy, dále příručkami a směrnicemi firem pro zajištění kvality svařovaných (pájených) výrobků.

...

Odborná způsobilost firem a jejich kvalifikace

Odborná způsobilost firem (výrobců, montážních firem) kovových konstrukcí výrobků i technických zařízení a jejich kvalifikace je dána úrovní zavedeného, ev. certifikovaného systému managementu kvality (QMS) a úrovní systému řízení kvality výroby (CPD, CPR), ev. montáže a také úrovní zvláštních technologických procesů použitých ve výrobě a při montáži výrobků.

...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.